Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени:

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и 7-те. наредби по чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за съответните видове съоръжения с повишена опасност в това число:

  • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;
  • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;
  • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
  • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
  • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
  • Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби;
  • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и
  • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели.

С проекта се предвижда прецизиране на съществуващите и въвеждане на допълнителни изисквания към лицата осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Проектът предвижда, също така, разширяване на обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от лица (търговци) и структурнообособени части на предприятия и организации, получили лицензия за осъществяване на тази дейност от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като в него се включват водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 130°С, асансьори в промишлени сгради, както и двойно по-голям в сравнение с настоящия брой повдигателни съоръжения на които извършват технически надзор - товароподемни кранове, електрически телфери, багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, товароподемни електрически колички и др.

С проекта се въвежда и задължение за лицензираните лица и на лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП да използват компютъризирана информационна система на ДАМТН за електронно отчитане на извършваните от тях дейности по технически надзор (информация за регистрираните съоръжения с повишена опасност и за извършените технически прегледи, изпитвания и други на съоръженията с повишена опасност), както и на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, които осъществяват. Мярката има за цел да се гарантира в максимална степен прозрачността при реализацията на функциите по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност, да се повиши качеството на административното обслужване и развитието на електронното управление.


Дата на откриване: 10.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари