Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти

През месец ноември 2012г. Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като Национален надзорен орган (ННО), компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010г

В хода на проверката е изследвано доколко националното законодателство, съответстващо на различните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (КМГВ), упоменати в посочения регламент, кореспондира на последните редакции, направени във визираните приложения и заложени в регламента.

В тази връзка е отправена препоръка на подходящо място в наредбите, въвеждащи в националното законодателство съответните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване да бъде отбелязано тяхното последно въведено изменение. По-конкретно препоръката гласи: „ГД „ГВА” следва да разработи проекти за изменение на националните наредби № 2, 3, 4, 11, 14 и 15, (съответстващи на приложенията по ICAO), за да осигури съответствието на разпоредбите на измененията с приложенията на ICAO, така, както се изисква според Регламент (ЕС) № 1035/2011 г.“     

Също така, от нормите на чл. 12 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване е видно, че нормите на тази конвенцията е необходимо да бъдат обективирани в нормативни актове по българското законодателство, с всички последни редакции. Стандартите, които анексите на ИКАО въвеждат, стават норма, когато държавата ги направи такива. За препращане във вътрешното право към стандарти на ИКАО или негови анекси е необходимо те да се въведат с нормативен акт, включително чрез изменения и допълнения на съответната наредба.

Една от препоръките на ЕААБ касае Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти, като е посочено, че тя не съответства на регламентите на Европейския съюз, и по-точно – Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010. В приложение ІV, точка 2 – „Работни методи и оперативни процедури“, буква ii от същия регламент е посочено, че доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да могат да докажат, че техните работни методи и оперативни процедури съответстват на стандартите в приложение 4 относно аеронавигационните карти, 11-о издание от юли 2009 г., включително всички изменения до № 56. Целта е Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ да има реалната възможност да контролира изпълнението на изискванията по тези стандарти като това може да се осъществи само, ако стандартите са въведени като нормативни изсквания в българското законодателство.

Вследствие от извършения планов одит на Европейската агенция за авиационна безопасност главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е утвърдил План-график за изпълнение на коригиращи действия, в който е включен и проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти.

Във връзка с гореизложеното предлагаме като необходимо действие по отстраняването на посочените забележки от страна на ЕААБ промяна на Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти.

Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 за аеронавигационните карти  от 2007 г. е актуализиран съгласно поправка 55 (Amendment 55), поправка 56 (Amendment 56) и поправка 57 (Amendment 57) на Приложение № 4 към КМГВ.

 По-съществените и основни изменения от проекта са следните:

  1. В §1 от Допълнителните разпоредби са изменени някои дефиниции съгласно изброените по-горе поправки на Приложение № 4 към КМГВ;
  2. Създадено е ново Приложение № 4, съдържащо стойности за разрешаваща способност и ниво на ингеритет, на които трябва да отговарят публикуваните в аеронавигационните карти аеронавигационни данни.
  3. Създаден е нов раздел ХІІІа – „Аеронавигационна карта с мащаб 1:500 000“.
  4. Изменена е т. 121 от приложение № 1.

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Лице за контакт:

Даниела Димитрова

Старши юрисконсулт в отдел „Правен“

ГД" Гражданска въздухоплавателна администрация"

Телефон: 9371072

e-mail: DDimitrova@caa.bg


Дата на откриване: 10.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари