Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети

През месец ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като независим надзорен орган, компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010. В хода на проверката бе изследвано доколко националното законодателство, съответстващо на различните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, упоменати в посочения регламент, кореспондира на последните редакции, направени във визираните приложения и заложени в регламента. В тази връзка бе отправена препоръка на подходящо място в наредбите, въвеждащи в националното законодателство съответните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, да бъде отбелязано тяхното последно въведено изменение. По – конкретно препоръката гласи: „ГД ГВА следва да разработи проекти за изменение на националните наредби № 2, 3, 4, 11, 14 и 15, (съответстващи на приложенията по ICAO), за да осигури съответствието на разпоредбите на измененията с приложенията на ICAO, така, както се изисква според Регламент (ЕС) № 1035/2011 г.“     

Вследствие от извършения планов одит на Европейската агенция за авиационна безопасност главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ утвърди План – график за изпълнение на коригиращи действия, в който е включен и проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата на полетите. Същият е посочен пред ЕААБ като неразделна част от коригиращите действия, които независимият надзорен орган – ГД ГВА, се задължава да предприеме в определени срокове.

С проекта се осигуряват мерки на национално ниво за прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010. С писмо с изх.№ 30-05-100/03.12.2012 г. от страна на Република България е изпратено уведомление до Европейската комисия, обосноваващо необходимостта от отлагане на прилагането на посочения регламент до 04.12.2014 г. По този начин страната ни е заявила намерението да се възползва от възможността да отложи прилагането на изискванията на цитирания регламент, за да се осигури време за подготвяне на изменения в приложимата вътрешна уредба. Тези изменения се съдържат в настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на действащата Наредба № 2 от 10.03. 1999 г. за правилата на полетите, който е подготвен от работна група, в която участват специалисти от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и експерти от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Поради посоченото, се предлага наредбата да влезе в сила на 04.12.2014 г.

С предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 10.03. 1999 г. за правилата на полетите се отменят онези разпоредби в действащата понастоящем наредба, които съвпадат или са в противоречие с изискванията на регламента.

С проекта се въвеждат и разпоредби, предложени, обсъдени и приети в хода на работата на работната група между представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и от Специализирания отряд за въздушно наблюдение към Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи. Предлаганите изменения са предназначени да способстват за осъществяването на дейностите по въздушно наблюдение в рамките на специализираната дейност на Главна дирекция „Гранична полиция“ по охрана на външните граници на Република България.     

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД ГВА, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Лице за контакт:

М. Иванова – старши юрисконсулт  в отдел "Правен", ГД "Гражданска Въздухоплавателна Авиация", тел. 02/ 937 1075


Дата на откриване: 28.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари