Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

През м. ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като независим надзорен орган, компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ утвърди План-график за изпълнение на коригиращи действия вследствие проведената стандартизационна инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност, в който е включен и проект за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

Същият е докладван пред ЕААБ като неразделна част от коригиращите действия, които независимият надзорен орган - ГД ГВА, се задължава да предприеме в определени срокове.

С настоящия проект на наредба се отменят следните разрешения, вписвани в свидетелството за правоспособност на ръководител – полети (ATCL): планиране и разпределение на въздушното пространство (ASM), организация на потоците въздушно движение (ATFM), координиране на полетите (FDA), полетноинформационно обслужване на полетите (FIS), инструктор на тренажор (SIMI), търсене и спасяване (SAR), летищно полетноинформационно обслужване (AFIS).

Предложеното изменение е в изпълнение на дадените бележки от проведения планов одит от страна на ЕААБ и е в съответствие с Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководител полетите и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/ 2008 на Европейския парламент и на Съвета. По конкретно дадените бележки са: „ГД ГВА трябва да разработи проект за изменение на Наредба № 1, за да отмени националното одобрение SIMI и да осигури съответствие с общностното законодателство”.

В Регламент № 805/2011 г. в свидетелството за ръководител полети не са предвидени допълнителни одобрения, като горепосочените, за разлика от националната уредба, съдържаща се в Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, където към свидетелството за правоспособност на ръководител полети са допустими одобрения като планиране и разпределение на въздушното пространство (ASM), организация на потоците въздушно движение (ATFM), координиране на полетите (FDA), полетноинформационно обслужване на полетите (FIS), инструктор на тренажор (SIMI), търсене и спасяване (SAR), летищно полетноинформационно обслужване (AFIS).

Целта е с предлаганото изменение да се отстрани това несъответствие с изискванията на общностното законодателство, за да се постигне съвместимост на националното свидетелство за ръководител полети с установеното за ЕС по силата на Регламент № 805/2011 г. .

Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Лицa за контакти:

Милена Иванова – млaдши юрисконсулт в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" тел.: 02 /937-10-75:   email: mivanova@caa.bg:  

Ралица Пеева - началник на отдел "Правен" в Главна дирекция "Гражданска въздухплавателна администрация" тел.: 02/937-10-78; email: rpeeva@caa.bg


Дата на откриване: 27.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари