Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 година (Приложения №1, № 2 и № 3 към него)

С чл. 24 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. е предвиден ред за предоставяне на средства за пътни разходи на правоимащите болни по бюджета на съответната община. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата са определени от министъра на здравеопазването. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 36 458 лв.
С разпоредбата на чл. 34 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се определя, че общините поемат разходите за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 13 067 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 42 от Закона за защита при бедствия разходите за доброволците за обучение, застраховка срещу злополука и екипировка са за сметка на държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. Съгласно чл. 43 от Закона за защита при бедствия за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволците получават възнаграждения за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет (Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.). В изпълнение на тези разпоредби необходимите средства на база постъпили към 30 юни 2014 г. предложения от общини са в размер на 895 520 лв.
 


Дата на откриване: 17.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари