Обществени консултации

Oбщински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г.

Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, Общинският план за развитие на община Несебър 2014-2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Бургас (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие „България 2020”, стратегията „Европа 2020”, дългосрочната стратегия „Син растеж” на ЕС от една страна и от друга с Общинския план за развитие на община Несебър 2007-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна точка на приемствеността им.

Проектът на общинския план е разработен по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в Община Несебър” на Оперативна програма „Административен капацитет”.


Дата на откриване: 11.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 25.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юли 2014 г. 12:34:47 ч.
mvaltchev

Опазване на зелените площи

Зелените площи са изключително необходими за хората и особено за почиващите, защото пречистват въздуха, запазват климатичните особености на региона и най-вече, защото човек се чувства и почива най-добре в близост до природата. С оглед на това, опазването и поддържането на зелените площи следва да е приоритетна цел в развитието на Община Несебър, каято разполага с богати и разнообразни туристически ресурси.
В т. 3.1.6. “Туризъм” в раздел I “Aнализ за икономическо и социално развитие на Общината Несебър” от проекта за общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г. е залегнал извод и препоръка - Заличаване на зелените площи, особено в к.к. “Слънчев бряг”, който е в противоречие със становището, че парковете, зелените площи и зоните за отдих на територията са недостатъчни, направено в т. 6.7 “Зелени площи” от същия раздел I и приоритетите и специфичните цели и мерки, залегнали в раздел II “Цели и приоритети за развитие на Община Несебър за 2014-2020 г.”. Свен това в специфичните цели и мерки към Приоритет 1 е планувана цел "Поддържане на съществуващите зелени площи и обособяване на нови.
Смятам, че за избягване на противоречието и за придържане към основния приоритет опазване на околната среда, следва да се предвиди и запише в плана изрична мярка, а именно:
В Раздел II “Цели и приоритети за развитие на Община Несебър за 2014-2020 г.”;
т. 7. “Специфични цели и мерки”;
Специфична цел 1.4. Опазване на околната среда
НОВА МЯРА - Мярка 1.4.4. Запазване на съществуващите зелени площи, в това число дървета, тревни и други зелени площи, особено в к.к. “Слънчев бряг”.

Тази мярка е изключително необходима за опазването и поддържането на околната среда и развитието на туризма.