Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3

Предлаганите промени произтичат от поправка 76 на Анекс 3 “Метеорологичното обслужване на международното въздухоплаване” към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Те се изразяват в следното: прецизиране на терминологията за „летищна метеорологична служба“; изменения, свързани с автоматизираните метеорологични системи за наблюдение; уточняване времето за разпространение на летищни прогнози; въвеждане на изисквания, че при разпространение в цифров формат и др.

 

Лица за контакти:

Ралица Пеева

Началник на отдел „Правен“ в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"

тел. 02/937 1078

е-mail: LEGAL@caa.bg

 


Дата на откриване: 11.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:40:20 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/ - започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?

12 юли 2014 г. 23:40:23 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/ - започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?