Обществени консултации

Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България (2014 - 2020 г.)

Националната стратегия има за цел успешното интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната.
Интеграцията, на лицата, получили международна закрила, ще се осъществява чрез мерки и услуги в няколко приоритетни области, като: достъп до информация, достъп до образование и обучение по български език, заетост, признаване на квалификации, здравни грижи, социално подпомагане, жилищно настаняване, интеграция в социалния, културен и граждански живот на обществото, при гарантиране на синергия между тях. Мерките, които се предприемат в набелязаните приоритетни области, следва да осигуряват пълноправна възможност за достоен живот и реализация на бежанците и лицата с хуманитарен статут като пълноправни европейски граждани, с всички произтичащи от това ползи.
Присъединяването на доброволен принцип на лицата, получили статут, към  Националния план за интеграция, респективно подписването на Споразумение за интеграция, ще даде възможност за получаване на широк кръг услуги и финансово стимулиране, което да подпомогне първоначалния период на интегриране. Предоставените услуги са в рамките на компетенциите на съответните институции, но като се отчита спецификата на целевата група-лица, с предоставен статут, се предвиждат и допълнителни политики и услуги. Специфични мерки ще бъдат прилагани към малолетни и непълнолетни непридружени бежанци.
За осъществяване на политиката по интеграция се създава Национален съвет  по миграция и интеграция към министъра на труда и социалната политика /НСМИ/, който е правоприемник на досегашния Национален съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика.
 


Дата на откриване: 26.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари