Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

Приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила 1.07.2014 г.), предвиждат създаването на нов чл. 122о, съгласно който за производствата пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, като държавните такси са пропорционални и се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Предложеният проект на акт е изготвен в изпълнение на законовото изискване от създадена в Министерство на правосъдието междуведомствена работна група с представители на Комисията за защита на конкуренцията, съдии от Върховния административен съд, Агенцията по обществени поръчки и дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерския съвет.  
При изготвяне на проекта и предложеният размер на пропорционалните такси е взета предвид информация от Регистъра на обществените поръчки (РОП) – „Данни за пазара на обществените поръчки в страната на годишна база и сравнени с предходните три години“, изготвени от Агенцията по обществени поръчки (АОП).


Дата на откриване: 24.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2014 г. 18:21:08 ч.
komentator.bg

Предлага долна граница 500 и горна 2 000 лв. Голямата прогнозна стойност не означава повече работа з

Във връзка с публикуваната за обществени консултации наредба коментатор.бг модерира обществена дискусия като покани за участие представители на целевите групи.
Представяме обобщение на резултатите от проведеното обсъждане на http://komentator.bg/blokirat-obzhalvaneto-na-obshtestveni-porachki/

Дончев казва:
25.06.2014 в 22:51
3. По съществf за таксите. Принципната позиция на повечето работодатели по този въпрос е, че пропорционалните такси са неприемливи. Веднага обяснявам. Госпожо Златанова, представете си, че обжалвам поръчка с прогнозна стойност 300 000 и друга с прогнозна стойност 3 000 000 лева. Разликата в прогнозната стойност няма пряка връзка с услугата, която регулатора ще извърши, защото винаги се обжалва нещо дребно и конкретно. Например: отстранен е участник за това, че ръководителя на екипа няма 5 години опит. Подобно нещо може да се случи и на проект за 300 000 и за 5 000 000 лева. Ерго пропорционалната такса е неприложима. Но тъй като измененията в закона вече са факт във връзка с горните доводи предлагам минималната и максималната такса да се свият драстично.
Предлагам долна граница 500 лева и горна 2 000 лева. Пак повтарям голямата прогнозна стойност не означава много работа на КЗК.

04 юли 2014 г. 18:23:06 ч.
komentator.bg

Предложението не е мотивирано

Във връзка с публикуваната за обществени консултации наредба коментатор.бг модерира обществена дискусия като покани за участие представители на целевите групи.
Представяме обобщение на резултатите от проведеното обсъждане на http://komentator.bg/blokirat-obzhalvaneto-na-obshtestveni-porachki/

Дончев казва:
25.06.2014 в 22:43
Като представител на бизнеса бих искал да направя следните коментари:
1. На всеки участник в процеса на обществени консултации, достъпен на Портала за консултации, а отскоро и на този прекрасен сайт, както и на всеки юрист е известно, че мотиви се готвят само за законопроекти. В случая няма законопроект. Тогава защо има мотиви, обяснете? Предлагам да махнете мотивите и да ги обедините с доклада.
2. Наличието и на мотиви и на доклад въобще не дава яснота за причините, наложили изготвянето му. Ясно е, че то произтича от измененията на ЗОП. Тоест нова тарифа трябва да има. Оттук нататък нищо не е ясно по отношение на избраните максимални и минимални размери. На стр. 2 се казва, че има 1800 обжалвани поръчки, които били „Твърде много“. След твърдението, че са твърде много изведнъж се предлагат нови размери на таксите. Какво от това като има 1800 обжалвани? Не ви ли идва на ум, че „твърде високия“, според вас брой на обжалванията може да се дължи на други фактори. Например – администрациите масирано и нагло пишат документации с пороци. Как да не обжалваш като все повече и повече документации очевидно се вижда, че са за определен участник. Следователно в мотивите и в доклада по същество липсват каквито и да било репери, които да обосноват предлаганите нови такси. Преди да коментирам по същество за таксата предлагам някой да напише един грамотен доклад, в който да покаже защо таксите се диференцират точно по този начин. Освен ако целта не е била никой да не разбере нищо.