Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. е изготвен с оглед съобразяване на наредбата с промените, извършени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. По-специално става дума за промените, с които на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са възложени функциите по изграждане и поддържане на българската речна информационна система и по предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик.

Проектът на постановление има за задача да въведе и мерки за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 на Комисията от 27 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО)        № 415/2007 относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (OB L 202 от 2012 г.) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 на Комисията от 10 септември 2013 г. за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 258 от 2013 г.).

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България се въвежда ясно разграничение между функциите на:

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, като организация, на която е възложено изграждането, поддържането и експлоатацията на българската речна информационна система и предоставянето на речни информационни услуги;

- Изпълнителна агенция „Морска администрация”, която е натоварена с контрола върху дейностите по изграждане, поддържане и експлоатация на българската речна информационна система и по предоставяне на речни информационни услуги, както и с контрола по безопасността на корабоплаването във вътрешните водни пътища на Република България;

- Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, като структура, която изработва, предоставя и поддържа чест от информацията в речната информационна система, в това число изработването и поддържането на електронни навигационни карти в участъка от река Дунав от км 374,100 до км 610,000 и на актуален национален РИС индекс. Последният представлява регистър на кодовете за определяне на местата на обекти според международния стандарт за корабно докладване (ISRS) и допълнителна информация за обекта. Стандартът се използва във всички речни информационни услуги за кодиране на местоположението на обектите, елемент е от електронните навигационни карти и чрез него се кодират обектите в Известията до корабоводителите и при електронното докладване. Стандартът е дефиниран в Насоки и препоръки за речните информационни услуги, приети с т. 4.6.2 от раздел 4 на Резолюция № 57 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации (ECE/TRANS/SC.3/165/Rev.1).

С проекта на Постановление, в съответствие с изискванията на вторичното право на Европейския съюз се въвеждат изискванията за:

- режима на работа на българската речна информационна система;

- системата за електронно докладване;

- начина, по който тя ще обменя данни с речните информационни системи на останалите дунавски държави;

- радиотелефонната комуникация във връзка с предоставянето на речни информационни услуги от българската речна информационна система. С последното се осигурява изпълнението на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT), подписано на 18 април 2012 г. в гр. Букурещ, Румъния, в сила за Република България от 18.04.2012 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2012 г.).


Дата на откриване: 2.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари