Обществени консултации

Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г.

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране от Европейския социален фонд в областта на административната реформа (вкл. електронното управление), реформата на съдебната система и техническата помощ за управлението и изпълнението на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 7 март 2013 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.
Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа пет приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление
Приоритетна ос 2: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
Приоритетна ос 3: Прозрачна и ефективна съдебна система
Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, съдебната система и гражданското общество и съответстват на Стратегията за развитие на държавната администрацията 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., както и на актуалните стратегически документи в областта на съдебната реформа.
Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на английски език.
Вашите становища може да изпращате и на адрес m.hristova@government.bg.“


Дата на откриване: 12.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 май 2014 г. 14:01:45 ч.
slugitel

За доброто управление

на бюджетните средства и средствата на ЕС във връзка с отпускането на целеви помощи и субсидии , както и при кандидатстване за обществени поръчки е необходимо удостоверенията за наличие или липса на задължения да се заявяват пред НАП от административните структури, в които има такива кандидати. Факт е, че фирми и земеделски производители , а също така и редица физически и юридически лица се снабдяват с печати , които се изработват по образец на ползвания в НАП, зелено мастило и "произвеждат" удостоверения за липса на задължения./може да се направи справка в икономическа полиция за наличие на следствени дела за подобни случаи/ Как става това. Едно удостоверение на коя и да е фирма чиста от задължения и за собствена със задължения. От двете се прави сглобка и се ползва или цветен ксерокс или направените саморъчно печати със зеленото мастило. За никого не е тайна, че икономическа полиция е наясно с фалшифицирането на подписите на данъчните служители и техните печати. За това считам, че съществува възможност физическото или юридическото лице да си заяви пред НАП издаването на удостоверение за наличие /липса на задължения като в бланката посочи пред коя институция да се представи и НАП служебно да го препраща с електронен подпис на страната, която е посочило физическото/юридическо лице или земеделски производител - заявител, т.е. да се ограничи възможността за движение на тези удостоверения на хартиен носител и прекрати злоупотребата с тях. Това се отдалечи от стопанския живот неизрядните данъкоплатци и ще даде възможност на фирми с чиста данъчна история да получат достъп до поръчки и проекти. Ще се открият изненадващи резултати , ако се направи проверка назад във времето колко фирми със задължения са ползвали субсидии или са спечелили обществени поръчки при наличие на значителен обем задължения под форма на осигуровки и данъци.

22 май 2014 г. 13:02:04 ч.
Владимир

Добро управление

Добро управление значи да знаеш да управляваш - не да мислиш, да знаеш кое е важно, да си го мислил преди да го започнеш!

Започнете със следното - финансирайте обученията на студенти в EU по публична администарция - осигурете им степендии и ги задължете да стажуват една година е чужбина, следващата в БГ и да работят поне 5 години в БГ след това Първата за да се пообучат, следващите за да прилагат наученото в странство ...в тогва ще има и добро управление ... местнитят административен башибозук ще е поставен в конкурентна среда, пред конкуренцията на млади и талантливи, не се издържа със стар манталитет ...