Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

С проекта на наредба се предлагат следните основни изменения и допълнения:
1. Съгласно чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз са задължителни. В момента в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства съществува изискване преди извършването на прегледите да се прави проверка за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Подобно изискване обаче не съществува по отношение на задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се въвежда изискване при извършването на периодичните прегледи на ППС да се представя документ за сключена застраховка „Злополука“ на пътниците – за превозните средства, с които се извършва обществен превоз на пътници. Предвижда се също наличието на сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците наред със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и наличието на платен данък върху превозното средство да е условие за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Предлага се проверката за платен данък върху превозното средство да става по електронен начин, като чрез информационната система за провеждането на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност бъде осигурен достъп до базата с данни за платените данъци от съответната община. Също така, се предвижда когато при проверката в информационната система не са установени данни, че собственикът е заплатил данъка върху превозното средство, системата да осигурява възможност за еднозначно идентифициране на документите за заплащането им, предоставени от лицето представило ППС на преглед. За целта те следва да бъдат маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система.
Когато липсва която е да е от посочените задължителни застраховки или не е платен данъкът върху превозното средство, преглед няма да бъде извършван. Целта на посочените изменения и допълнения е да се увеличи събираемостта на дължимия данък върху превозните средства, както и плащането на задължителни застраховки за превозните средства, допуснати за движение по пътищата отворени за обществено ползване.  
2. Освен посочените по-горе промени, проектът на наредба предвижда и изменения и допълнения на текстовете, свързани с изискванията към допълнителното оборудване на автобуси за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици.
Предложенията са в резултат на многобройните сигнали и възражения срещу изискванията за оборудване на автобусите за превози на деца и/или ученици с устройства за намаляване на скоростта, тоалетни и монитори, получени в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Привеждането на наличните вече автобуси на превозвачите в съответствие с посочените изисквания е свързано с допълнителни разходи, които в повечето случаи са твърде големи. Проблемът съществува основно при т. нар. училищни автобуси, собственост на Министерството на образованието и науката. Освен че необходимите разходи за оборудването им биха били твърде големи, често не съществува техническа възможност автобусите допълнително да бъдат оборудвани, което би означавало да се правят нови доставки, чрез които да бъдат осигурени автобуси, отговарящи на изискванията. Допълнително направеното проучване от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предвид постъпилите жалби и възражения показа, че действително изискването за наличието на тоалетни в автобусите, както и изискването за оборудване на автобусите с два монитора създават необоснована допълнителна тежест за бизнеса, за общините, както и за Министерството на образованието и науката.
Във връзка с изложеното отпада изискването автобусите с над 22 места да са оборудвани с повече от един монитор, както и се прецизира текстът по отношение на изискването за устройства за намаляване на скоростта, като се уточнява, че то не се отнася за моторни превозни средства от категория М2 за превоз на не повече от 22 пътници освен мястото на водача. Проучването на експертите показа, че обикновено тази категория превозни средства се произвеждат без такива устройства и за да изпълнят изискването на наредбата, се налага на автомобилите да бъдат монтирани допълнително устройства за намаляване на скоростта.
Във връзка с изложените по-горе аргументи, се предлага изискването към моторните превозни средства от категориите М2 и М3, клас III за превоз на повече от 22 пътници освен мястото на водача за наличие на тоалетна с водно или химическо почистване да отпадне като елемент на периодичния преглед. Допълнително ще бъде предложено въвеждането му в подзаконовите нормативни актове, уреждащи условията и реда за извършване на случаен превози на деца и ученици (Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България), и то само за автобуси, с които се извършват случайни превози на деца и ученици с дължина на маршрута над 100 км.
Към настоящия момент съществува изискване автобусите да са оборудвани с високоговорител за 8 седалки, микрофон за водача и екскурзовода и радиокасетофон или CD. Предвид размерите на превозните средства и броя на местата за сядане в по-малките автобуси, се предлага за моторни превозни средства от категория М2 за превоз на не повече от 22 пътници освен мястото на водача да се изисква само микрофон за водача. Това е достатъчно да се осигури необходимата комуникация между водача и пътниците.
Предлага се за моторните превозни средства от категория М2 и М3 за превоз на повече от 22 пътници освен мястото на водача, да е осигурено устройство за заключване на вратите, което не допуска отваряне на вратите по време на движение, с възможност за отваряне при аварийни ситуации или когато превозното средство е спряло.
Предложените промени в изискванията към автобусите за превоз на деца и ученици няма да се отразят неблагоприятно върху безопасността на превозите.

3. В „Държавен вестник“, бр. 31 от 2014 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е определено, че съответствието на допълнително монтиране в МПС на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ) с изискванията се установява чрез първоначална проверка от лица, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, притежаващи права за първоначална проверка на монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ.
Във връзка с това в проекта на наредба е предвиден ред за първоначална проверка на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ). Предвидени са и допълнителни изисквания към  лицата, които извършват първоначалната проверка на газовите уредби в автомобилите по отношение на квалификацията на техническите специалисти и обема на извършваните проверки.
Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на ППС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издават протокол за първоначална проверка на уредби за ВНГ или СПГ на основание на който, компетентният орган вписва в свидителството за регистрация  промяната във вида на горивото на превозното средство.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Предвид изложеното предлагам да издадете Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, представена на вниманието Ви с настоящия доклад.
Лице за контакт:
Ивайло Славейков - глaвен експерт в дирекция "Пътни превозни средства и водачи",  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
тел.: 02/9308 865


Дата на откриване: 28.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 април 2014 г. 21:03:00 ч.
newmarket

ГТП и платен данъкът върху превозното

Този данък, би трябвало да се плаща в (и в - за преходния период) самите пунктове за ГТП - където автомобила е на преглед по данъчната ставка на съответната МЕСТНА община.
Не забравяйте, че в този и вид Наредбата нарушава ОСНОВНО ЧОВЕШКО (и ЕВРОПЕЙСКО) ПРАВО - ПРАВОТО НА ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ - ако не предоставя възможности и налага ограничение на права и води до допълнителни разходи!