Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел 2, т. 4.1.2 от ЗДБРБ за 2014 г. и проект на РМС за изменение на РМС № 249/2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г.

С проекта на Постановление се отпускат средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в централния бюджет за 2014 г. за сметка на разчетените средства за структурни мерки и програми за развитието на образованието.

С проекта на Решение се създават стандарти за извънучилищни педагогически учреждения за 2014 г., на базата на които се предоставят средства за финансиране на извънучилищните педагогически учреждения - обединени детски комплекси, ученически спортни школи, центрове за работа с деца, логопедични центрове, междуучилищни центрове за трудово-политехническо обучение, Национален дворец на децата. Стандартите са дефинирани в зависимост от общия брой на учениците в дневна форма на обучение на територията на дадена община. Първостепенните разпоредители с бюджет, в които има разкрити повече от едно звено за извънучилищни дейности - детски комплекс, ученическа спортна школа, център за ученическо техническо и научно творчество или център за работа с деца, получават средства по стандарт само за едно от тях.

Чрез въвеждането на стандарт за извънучилищните звена от държавния бюджет ще се осигурят разходите за възнаграждения на персонала, като останалата част от издръжката ще бъде за сметка на разходите зе местни дейности на общините.

С двата проекта ще се подпомогне дейността на извънучилищните педагогически звена, в които са обхванати над 65 000 деца и ученици в разнообразни извънучилищни форми, за осмислянето на свободното им време, за развиване на допълнителни знания и умения и за ограничаване броя на отпадащите от образователната система.


Дата на откриване: 24.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари