Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

С проекта на закон се изпълняват препоръки, резултат от проведените сертификационни проверки на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), като по-конкретно се въвежда административно-наказателна разпоредба, която предвижда налагане на административни наказания за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (ОВ, L 80 от 2010 г.).

Промените са в следните насоки:

1. В чл. 143, ал. 3, т. 12 се предвижда за определението за регулаторен одит да не се препраща към Регламент № 1315/2007 на Комисията от 8 ноември 2007 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ, L 291/16 от 9 ноември 2007 г.), тъй като посоченият регламент е отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 271 от 2011 г.)

С посоченото изменение ще се изпълни препоръка на ЕААБ, съгласно която следва да се направят „изменения в Закона за гражданското въздухоплаване, за да се премахнат препратки към регламенти на Европейския съюз, които са отменени”. Посоченото изменение е в изпълнение на поети ангажименти по изпълнение на Плана за действие, изготвен от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” по повод проведена проверка от Европейската агенция по авиационна безопасност. Въвеждането на разпоредбата е обвързано със срок, в който това изменение следва да се докладва пред ЕААБ.

2. Предлага се създаването на нов чл.143а, в който да се предвиди, че се наказват с глоба от 3000 до 10 000 лева или с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. лицата по чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (ОВ, L 80 от 2010 г.), които не изпълнят или забавят изпълнението на задълженията си, произтичащи от разпоредбите на този регламент, както и всеки, който разпореди или допусне това. Предложението е необходимо с оглед изпълнението на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 255/2010 от Република България, съгласно който държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на регламента, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Предложеният законопроект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка.

С предложения проект на закон се предприемат мерки на национално ниво за изпълнението на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 255/2010, поради което прилагаме становището на работна група „Транспортна политика“ по законопроекта и таблица за съответствие.

Предложеният проект на акт е съгласуван със всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Проектът на акт е публикуван на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на портала на Министерския съвет за обществено обсъждане.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на решение.

Лице за контакти:

Ралица Пеева

Началник отдел "Правен" в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

e-mail:  rpeeva@raa.bg

тел. 02/937 1078


Дата на откриване: 17.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари