Обществени консултации

Проект на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор очертават основните принципи за осъществяване на дейността по вътрешен одит, осигуряват професионална рамка за извършване на широк кръг от дейности по вътрешен одит, създават основа за оценяване на работата на вътрешния одит и насърчават усъвършенстването на процесите и дейностите в организацията. Предложените промени актуализират Стандартите с цел постигане на съответствие с международните стандарти за вътрешен одит.


Дата на откриване: 7.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2014 г. 14:49:56 ч.
slugitel

По правило стандартът

е съответствие. Одитът трябва да завършва не само с изречението, че е направен в съответствие със стандарта, но и в каква степен одитираните теми са на стандарта на управление, т.е. дали одиторите са констатирали съответствие на практиките със на законите, при разходването на бюджетни средства, при усвояване средствата от различни програми и прочие одитни ангажименти. За целта те следва да имат индикатори, които да отразяват степента на отклонение при спазване на нормативната база и бюджетната дисциплина и също така да правят изводи. Това налага някакъв рейтинг на оценките, т.е. в кои случаи отклоненията са в допустимите норми и в кои ги превишават и да набелязват предписания за първите и мерки за вторите. Меко казано е като след дъжд качулка годишните одитни доклади да се представят на Министерство на финансите следващата година за случаите в които има съществено несъответствие в прилагане на нормативната база, и какво се случва ако ръководителят на организацията не желае да се съобрази с препоръките и мерките, а липсва одитен комитет. В тази част законът е изключително недовършен, а така също и какво се случва с одитните доклади, представени на министъра на финансите - кой осъществява мониторинг върху тях и какъв е ефекта да се научи за едни напълно компрометирани практики с една година закъснение, тъй като ангажиментите на вътрешния одит спират до тук?! Не са разписани действията на одиторите, когато касаят случаи на данни за престъпление от самия ръководител, който е и органът, получаващ информация за одитния доклад реално от свои подчинени и какви са правилата за действие в този случай. Наистина ли ще иде реч за независимост на одитиращите, на които същият е работодател.

10 март 2014 г. 14:57:57 ч.
slugitel

В подкрепа на написаното по-долу е стандарт 245

245 – Цялостни мнения
Когато се предоставя цялостно мнение, трябва да се имат предвид очакванията на ръководителя на организацията и на одитния комитет, ако има сформиран такъв. Мнението трябва да бъде подкрепено с достатъчна, надеждна, уместна и полезна информация
Т.е. целият одит трябва да бъде подчинен на очакванията на ръководителя на организацията, и какво се случва ако одитът не е според очакванията на ръководителя?! Когато тези очаквания не се споделят от одитора, защото той е констатирал нещо различно. Кои са полезните му ходове , освен да си затвори едното око

13 март 2014 г. 14:33:35 ч.
Владимир

Прецезиране на текстове

Много се радвам, че правите тези корекции.
Миналата редакция по ПМС 165 на IPPS стандаритете за вътрешен одит, омърляни според познанията и желанията на демагостващи и единствено практикували РЕВИЗЬОРСТВОТО ... като собствен начин на облагодетелствуване .... и монополно налагане на дипломите им като едиствена алтернатива описани например в чл. 131 ...... от старата редакция ... цитат "....които притежават сертификат `вътрешен одитор в публичния сектор`>>>> .... ЕТО ТОВА Е ПРИМЕР КАК СЕ ВАДЯТ ДИВИДЕНТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО....И СЕ РАДВАМ, ЧЕ ГИ ОГРАНИЧАВАТЕ ...С ТАЗИ РЕДАКЦИЯ .... ПО НАТАТЪК НЯМА ДА ЧЕТА ...ТОВА БЕ ДОСТАТЪЧНО .....БРАВО !!! И АЗ ДА СЪМ ЕДИН ПЪТ С БРАВО ДЕ... СТИГА СЪМ ХЕЙТВАЛ САМО ....РЕДНО БЕШЕ ДА НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ ХОРА ..... СВОБОДНА ИКОНОМИКА .... ЕТО ТОВА Е ... ПРЯКА КОНКУРЕНЦИЯ ВСЕ ПАК Е ТОВА ... А ВСЕКИ ДА СИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА САМ .... ТОВА Е ...БРАВО ОТНОВО ....

13 март 2014 г. 14:33:39 ч.
Владимир

Прецезиране на текстове

Много се радвам, че правите тези корекции.
Миналата редакция по ПМС 165 на IPPS стандаритете за вътрешен одит, омърляни според познанията и желанията на демагостващи и единствено практикували РЕВИЗЬОРСТВОТО ... като собствен начин на облагодетелствуване .... и монополно налагане на дипломите им като едиствена алтернатива описани например в чл. 131 ...... от старата редакция ... цитат "....които притежават сертификат `вътрешен одитор в публичния сектор`>>>> .... ЕТО ТОВА Е ПРИМЕР КАК СЕ ВАДЯТ ДИВИДЕНТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО....И СЕ РАДВАМ, ЧЕ ГИ ОГРАНИЧАВАТЕ ...С ТАЗИ РЕДАКЦИЯ .... ПО НАТАТЪК НЯМА ДА ЧЕТА ...ТОВА БЕ ДОСТАТЪЧНО .....БРАВО !!! И АЗ ДА СЪМ ЕДИН ПЪТ С БРАВО ДЕ... СТИГА СЪМ ХЕЙТВАЛ САМО ....РЕДНО БЕШЕ ДА НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ ХОРА ..... СВОБОДНА ИКОНОМИКА .... ЕТО ТОВА Е ... ПРЯКА КОНКУРЕНЦИЯ ВСЕ ПАК Е ТОВА ... А ВСЕКИ ДА СИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА САМ .... ТОВА Е ...БРАВО ОТНОВО ....

13 март 2014 г. 15:09:33 ч.
Владимир

Но остава въпроса защо не се промени и с промяната в закона ...

Съгласно чл. 121 Вътрешните одитори се насърчават да демонстрират своята компетентност, чрез придобиването на подходящи професионални сертификати и квалификации.

А в Чл. 19. (2) от ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР - За вътрешни одитори се назначават лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър";
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
Хора, извадете тази глупост от закона ... Постановлението е по вярно от закона лобистки и гербаджийски-гепаджийски (се тая), защо оставяте в закона недоклатените измислици ... от 2010г. ... това е глупост ...........това е истинското и приложимото ....
.........Вътрешните одитори трябва да притежават необходимите знания, умения и други способности за изпълнение на индивидуалните си отговорности. Звеното за вътрешен одит като цяло трябва да притежава или да осигури необходимите знания, умения и други способности за изпълнение на своите задължения.>>>


Това е практиката, това е конкуренцията, това е пазарното .... ПРОМЕНЕТЕ ПРОЕКТА ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА противно, конфликт с ПМС-то .... нали така "гепаджийте" демек гербаджийте си замитаха следите от евроударите си .... е вие това ще го правите ли ????

13 март 2014 г. 20:33:30 ч.
PopovVyacheslav

Становище

Изпращам Ви своето становище по електронна поща