Обществени консултации

Проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28

Проектът на постановление отразява последното изменение и допълнение в Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2014 г.), съгласно което Авиоотряд 28 е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди това Авиоотряд 28 беше юридическо лице към Министерския съвет, като генералният директор на Авиоотряд 28 беше първостепенен разпоредител с бюджет.
Проектът на Устройствен правилник на Авиоотряд 28 урежда дейността, функциите и състава на Авиоотряд 28, реда за осъществяване на полети, както и финансирането на дейността.
В преходните и заключителните разпоредби на проекта на постановление се предлагат и необходимите измененения и допълнения в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, които произтичат от преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  
С предлагания проект на постановление не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Финансовата обосновка е приложена към проекта на решение.
В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на постановление заедно с проекта на доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до Министерския съвет е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектите са подложени на публично обсъждане и чрез поставянето им на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Лице за контакт:
Илия Йорданов
Държавен експерт в дирекция "Правна"
email: ijordanov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 6.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2014 г. 15:56:06 ч.
enherma

ОВД

никъде в проекта не открих дейността на органите за ОВД.