Обществени консултации

Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г.

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране от Европейския социален фонд в областта на административната реформа (вкл. електронното управление), реформата на съдебната система и техническата помощ за управлението и изпълнението на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 7 март 2013 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.

Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа пет приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление
Приоритетна ос 2: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
Приоритетна ос 3: Прозрачна и ефективна съдебна система
Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, съдебната система и гражданското общество и съответстват на Стратегията за развитие на държавната администрацията 2014-2020 г. и проекта на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., както и на актуалните стратегически документи в областта на съдебната реформа. 
Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на английски език.
Вашите становища може да изпращате и на адрес m.hristova@government.bg.


Дата на откриване: 5.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2014 г. 16:53:32 ч.
slugitel

Модерно управление на човешките ресурси

Преди всичко за да говорим за модерно управление на човешките ресурси трябва да се въведат някакви стандарти за обслужване - факт е, че експертите по УЧР нямат еднаква натовареност, което произлиза от численостите на техните административни структури. При структура със 70 бр. служители и такава с 300 броя служители, за какво обслужване може да става на въпрос , когато 1 човек обслужва 300 служители?!? В крайна сметка трябва да се определи някаква норма, стандарт за численост на обслужване. В противен случай всичко е поточно производство, времето определя качеството на обслужването. Това е сериозен проблем за администрацията и в тази връзка никой не споделя опитът на други страни. Само се копират практиките на същите, без да се има предвид числеността на звената по УЧР, с които тези практики се реализират. В децентрализираните структури експертът по УЧР следва да е вещ по всички направления ,включително кариерно развитие, да решава текущо едеждневно казуси, които в централизираната структура всяка една от неговите дейности се осъществява от отделен служител.

12 март 2014 г. 13:38:44 ч.
Владимир

Добро управление - цитат от харектеристика на България от друга Европейска държава

Добро управление ...Ха

Dealing with government ministries and agencies requires a degree of patience and persistence. Lack of decision making (particularly when the decision is perceived as difficult) prevails, as well as a culture of not wishing to take responsibility. Officials may hide behind bureaucratic procedures or the need to refer a decision to a higher level (though the latter is often the case).

- a degree of patience???????
- persistence ???????
- Lack of decision making prevails??????
- a culture of not wishing to take responsibility????????
- Officials may hide behind bureaucratic procedures?????????
- need to refer a decision to a higher level (though the latter is often the case)????????

стр.11 http://www.emita.org.uk/_downloads/Doing%20business%20in%20Bulgaria%5B1%5D.pdf

Е това обяснява ли ви, защо сме последни навсякъде, корупцията е висока, университетите безполезни, хората в недоимък ...

12 март 2014 г. 13:44:55 ч.
Владимир

Doing Business 2014 data for Bulgaria

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria

Doing Business 2014 Rank Doing Business 2013 Rank*** Change in Rank
58 57 down -1

17 март 2014 г. 22:43:17 ч.
komentator.bg

мнения от общественото обсъждане, организирано от коментатор.бг www.komentator.bg

С цел насърчаване на процеса на обществено обсъждане коментатор.бг изпрати проектът до всички общински и областни администрации, синдикатите, работодателските организации и неправителствени организации.
Представяме на Вашето внимание обобщение на резултатите от организираната обществена консултация:
1. Представеният материал не е готов за обществено обсъждане. Текстът съдържа текстове, които са отчасти на български, отчасти на английски език.
2. Какво предвижда новата програма за да облекчи управлението на проектите от страна на бенефициентите и какво е различното в сравнение с ОПАК?
3. Наистина ли за техническа помощ са предвидени 78 милиона евро? Възразява се срещу големия размер на тези средства. Предлага се средствата за техническа помощ да се намалят десетократно.
Моля да отговорите на поставените въпроси.
Пълният текст на коментарите, публикувани на www.komentator.bg

2 коментара
1. Василев казва:
12.03.2014 в 15:10
Изглежда този материал не е готов за обществено обсъждане. Какви са тези таблици, тези текстове малко на български, малко на английски? Не знам каква цел преследвате, но по този материал просто не може да има обсъждане.
На второ място бих искал да попитам какво предвижда новата програма за да намали мизерията с начина, по който се управляват проектите. Моля ви кажете какво правите по този въпрос.
И трето правилно ли разбирам, че 78 милиона са за техническа помощ?
2. БАУЧР казва:
Категорично възразявам срещу предвидените разходи за техническа помощ! Нали всяка оперативна програма има свои пера за техническа помощ и нали досега имахме цяло отделна оперативна програма? Мисля, че разходите за това спокойно могат да се намалят десетократно. Възмутена съм направо от тези дейности:
- организиране на информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и директна комуникация, включително интернет кампании.
- Изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.
(НКС)
- Целенасочена работа с медии с цел популяризиране изпълнението на
ЕСИФ в България.
- Осигуряване функционирането и провеждане на обучения на членовете
на Националната мрежа на служителите по информация и
публичност на програмите и други подобни.