Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република Българи

Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване определя условията и реда за:

1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;

2. даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.

С предлаганите промени на наредбата се преследват три цели:

1. да бъде изпълнена препоръката на експерти от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) по отношение въвеждането в българското право изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49 от 2011 г.), дадена при допълнителната проверка, която извършиха в периода 19 – 21 февруари 2013 г.;

2. да бъде прецизирана уредбата на задълженията за даване на сведения за пристигащите в пристанище на Република България кораби и за корабите, напускащи нашите пристанища в две посоки – в рамките на очертания кръг на задължените лица да се дефинират ясно и точно случаите, в които всяко от тях следва да подава изискуемите сведения, и сроковете за изпълнение на тези задължения; въз основа на законовата делегация по чл. 121, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) да се създадат конкретни състави на общо формулираното в чл. 121, ал. 2 от ЗМПВВППРБ административно нарушение „нарушаване на разпоредби на подзаконов акт по прилагане на ЗМПВВППРБ”;

3. формата и съдържанието на предварителните уведомления за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, подавани за пристигащи в българските пристанища кораби, да бъдат приведени в съответствие с най-новите изисквания на Международната морска организация (ИМО), съдържащи се в циркулярно писмо MEPC.1/Circ.644/Rev.1 от 01.07.2013 г.

Лице за контакт:

Силвина Бакърджиева

Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”

ИА „Морска Администрация”

тел: 02/930 09 34

email: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 27.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари