Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги предвижда следните по-съществени промени, без да се променя структурата на действащия закон:

            1. Изменения, свързани с тълкуването и прилагането на текстове от правоприлагащите органи в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги с цел разграничаване на универсалната пощенска услуга от останалите пощенски услуги:

            1.1. Отпадат понятията „услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга” и „неуниверсални пощенски услуги” и се въвеждат понятията „универсална пощенска услуга” и „пощенски услуги по чл. 3, ал. 1”;

            1.2. В чл. 3 са изброени видовете пощенски услуги, като към тях е включена пряката пощенска реклама, както и допълнителните услуги, които могат да се предоставят към тях;

            1.3. Определението, характеристиките и изискванията за извършване, както и съдържанието на универсалната пощенска услуга са изведени в самостоятелна глава от законопроекта;

            1.4. В чл. 32 е допълнен с ал. 2 със следното съдържание „Универсалната пощенска услуга се извършва само в пакет от всичките услуги по чл. 34, ал. 1.”;

            1.5. В т. 34 от допълнителната разпоредба е дадено определение на услугите по чл. 3, ал. 1, т. 1.

            2. Внасяне на по-голяма яснота по отношение на правата и задълженията на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга:

            2.1. В чл. 25, ал. 2 е добавен текст, с който се акцентира, че задълженият оператор, освен универсалната пощенска услуга, може да извършва и услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1;

            2.2. От законопроекта отпада изискването за осигуряване на взаимен достъп до пощенските мрежи на всички лицензирани пощенски оператори (чл. 23). Съгласно третата пощенска директива държавата може да предприеме мерки за гарантиране на достъпа до пощенската мрежа на оператора, на който е възложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

            Осигуряването на достъп до пощенската мрежа на задължения оператор от останалите пощенски оператори е регламентирано в чл. 31а от законопроекта;

            2.3. В изпълнение на изискванията на чл. 12, трето и пето тире от третата пощенска директива в чл. 66а на законопроекта е регламентирано правото на задължения оператор за услугите, извършвани въз основа на договор за достъп до пощенската му мрежа от пощенските оператори и за услугите, извършвани на предприятия посредници или лица групиращи и/или сортиращи пощенски пратки от различни потребители, да образува цени, различни от цените на универсалната пощенска услуга. В тази връзка е предвидено в наредбата по чл. 15, ал. 1, т. 19 да се включат и правила за образуване на цените на услугите, извършвани въз основа на договор за достъп до мрежата на задължения пощенски оператор;

3. Прецизиране и актуализиране на разпоредби на ЗПУ, свързани с:

3.1. Въвеждане на изисквания, произтичащи от европейските норми в областта на държавните помощи за услугите от общ икономически интерес – чл. 29, ал. 5 и ал. 6;

3.2. Подобряване на процедурата по доказване на нетните разходи и определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга – чл. 29а.

4. Изменения, отнасящи се до пощенската сигурност, с цел конкретизиране на отговорностите на ангажираните държавни органи

5. Изменения в административнонаказателните разпоредби – измененията в размерите на глобите имат за цел да действат възпиращо и да ограничат извършването на нарушения.

6. Изменения, произтичащи от посочените по-горе основни промени и/или от актовете на ВПС, както и изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове, включително по отношение на отстраняване на дублиращи се или остарели разпоредби.

Лице за контакт:

Людмила Зимбилева

Държавен експерт в дирекция "Съобщения"

тел. 02/9492403


Дата на откриване: 27.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 13.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 март 2014 г. 20:56:27 ч.
PopovVyacheslav

Становище

Във връз