Обществени консултации

Постановление за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С постановлението се създават комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. и комитети за наблюдение на всяка от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Определени са функциите и съставът на комитетите за наблюдение и правила за провеждане на заседанията и вземането на решения. С оглед осигуряване на необходимата прозрачност и спазване на принципа на партньорство, е предвидено в комитетите за наблюдение да участват представители както на администрацията, така и на социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната общност, националното сдружение на общините и други, като се въвеждат ясни правила и механизми за избор на членовете на комитетите за наблюдение.
С приемането на постановлението се създава необходимата нормативна уредба осигуряваща гаранции за прилагането и спазването на принципите на партньорство и максимална координация, хармонизиране и прозрачност на прилагането на фондовете от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Становищата си може да изпращате на адрес programming@government.bg.


Дата на откриване: 25.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2014 г. 10:24:37 ч.
Alex

Становище

Случайно или нарочно се споменава, че ще се спазва само чл. 100 на Регламент 1303/2013. А кой или как ще се спазват:
- чл. 63, 64 121, касаещи привличането на частен капитал при финансиране на проекти от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС;
- чл. 37 относно използването на финансови инструменти при съфинансиране на проекти по оперативните програми за периода 2014-2020. А участието на такива инструменти са вече заложени във финансовата рамка на ОП"Региони в растеж".