Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

В чл. 20 се определят по-точно и ясно изискванията, които трябва да се спазват при допълнително монтиране на уредби за работа на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG) в моторните превозни средства. В момента изискванията към газовите уредби са определени в приложение № 1 към чл. 20, ал. 1. С проекта на наредба не се предвижда промяна на изискванията. Предлага се и занапред те да бъдат определени в същото приложение, но за по-голяма яснота, в разпоредбата на чл. 20, ал. 1 се прави уточнение, че изискванията към газовите уредби са по съответните правила на ИКЕ на ООН. Също така, предвижда се създаването на образец на протокол за допълнително монтиране на газови уредби в моторните превозни средства, който ще се издава от лицата, които монтират уредбите. С образеца на протокол ще се уеднаквят документите, които се издават при допълнително монтиране на газови уредби и ще се улесни работата на лицата, които извършват първоначалната проверка на тези уредби.

С § 2 от проекта се предлагат изменения в чл. 26, ал. 3 – 5. С посочените разпоредби са уредени изискванията към лицата, които извършват първоначалната проверка на газовите уредби в автомобилите. Към настоящия момент първоначалната проверка на газовите уредби се извършва от лица, които са акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 „Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол“ (ЕN ISO/IEC 17020). Сертификатът за акредитация следва да е издаден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от национален орган по акредитация на държава – членка на Европейския съюз.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи писмо от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българската служба за акредитация“, в което е изразено становище, че за да извършва компетентно и целесъобразно своите задачи като национален орган по акредитация, ИА БСА оценява възможностите си от гледна точка на дейности, които биха могли да бъдат обект на акредитация и счита, че изискването за издаване на посочения по-горе сертификат за акредитация следва да бъде премахнато. Изпълнителният директор на ИА БСА препоръчва дейността по извършване на първоначалните проверки на допълнително монтираните в автомобилите газови уредби да се възложи на лицата, извършващи периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства по аналогия с възложените им дейности за проверка на друго допълнително монтирано оборудване в превозните средства. Такива са проверките на допълнително монтираните устройства за осветяване и светлинната сигнализация; оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици; проверките на оборудването на таксиметровите автомобили; установяването на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ споделя становището на изпълнителния директор на ИА БСА, че първоначалните проверки на газовите уредби, допълнително монтирани в превозните средства, биха могли да бъдат възложени на лицата, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, притежаващи необходимата компетентност за това. Още повече, че прилагането на съществуващото в момента изискване за извършване на първоначалните проверки от акредитирани лица, което влиза в сила от 1 март 2014 г., би било затруднено предвид липсата на достатъчно лица, акредитирани за целта, които биха се справили с многобройните проверки на газовите уредби, монтирани в превозните средства.

Във връзка с изложеното предлагаме първоначалната проверка на газовите уредби да се извършва от лица, притежаващи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства по реда на чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на които допълнително са предоставени права за първоначална проверка на автомобилните газови уредби. Допълнително ще бъде предложено с наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата да бъдат въведени допълнителни изисквани към пунктовете по отношение на оборудването, квалификацията на техническите специалисти и обема на извършваните проверки.

Към настоящия момент проверката на годността на допълнителното оборудване на превозните средства за използването им с учебна цел и първоначалната проверка за съответствие с изискванията към превозните средства от определената категория е определен в Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от  Наредба № Н-3 добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване е изменение в конструкцията на пътните превозни средства.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 37, мястото на преподавателя за практическото обучение на моторните превозни средства използвани с учебна цел, трябва да е оборудвано допълнително с педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя, с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила и с контролни лампи за състоянието, в което се намират пътепоказателите - включени/изключени, освен когато конструктивно монтираните индикатори за левия и десния пътепоказател са отделни и се виждат от мястото на преподавателя. Допълнителното оборудване на превозните средства за използването им с учебна цел се счита за изменение в конструкцията.

Във връзка с това е предложено проверката на годността на допълнителното оборудване и първоначалната проверка за съответствие с изискванията към превозните средства за използването им с учебна цел да бъдат извършвани по реда Наредба Н-3.

С измененията на чл. 31, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 се предлага да бъде намален срокът за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария и удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство от 20 на 10 дни. Издаването на удостоверенията е заключителният етап от цялостната процедура по индивидуално одобряване на пътните превозни средства и по изменението в конструкцията на превозните средства. Самата процедура по оценяване на съответствието на превозното средство с техническите норми и изисквания се извършва от одобрени технически служби. Удостоверенията се издават въз основа на протоколи за съответствие с изискванията от тези технически служби и административният орган не извършва преценка относно съответствието на превозното средство, а само прави преглед на документите, за което би бил достатъчен значително по-кратък от установения 20-дневен. Ефектът от намаляването на срока за издаване на удостоверенията ще е положителен за собствениците на автомобили и за бизнеса. Значително ще бъдат улеснени вносителите на автомобили при изпълнението на договорните им ангажименти, без това да се отрази съществено на работата на администрацията.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакт:

Славка Андреева

тел. 02/930 8837

И.д. директор на дирекция „ППС и водачи”

е-mail: s_andreeva@rta.government.bg


Дата на откриване: 30.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари