Обществени консултации

Наредба № 39 за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

       Представям Ви проект на Наредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, изготвен от експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

В правната ни система посочените обществени отношения се уреждат в Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение(обн., ДВ, бр. 6 от 2006 г.), издадена на основание чл. 112а, ал. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

       С едни от последните изменения и допълнения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 38 от 2013 г.,се внасят съществени изменения в правилата захарактера, обхвата и съдържанието на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, както и за изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища.

До влизане в сила на посочените изменения и допълнения генералните планове на пристанищата за обществен транспорт имаха характер на опорни планове по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласночл. 116, ал. 3 и чл. 125, ал. 1 ЗУТ, опорният план е част от заданието (техническа основа) за изработването на устройствения план. След 23.03.2013 г. (датата на влизане в сила на цитирания ЗИДЗМПВВППРБ) генералният план на пристанище за обществен транспорте подробен устройствен план– план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория.

       Разширен е и обхватът на законовата делегация за създаване на подзаконова нормативна уредба, като в приложното поле на наредбата по чл. 112а, ал. 6 от ЗМПВВППРБса включени и процедурите по изработване, одобряване и изменение на генералните планове на всички пристанища за обществен транспорт, независимо дали са с национално или с регионално значение.

       Съгласно §63 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ,подзаконовите актове по прилагане на ЗМПВВППРБ следва да бъдат приведени в съответствие с неговите разпоредби в шестмесечен срок от влизане в сила на изменителния закон.

       Привеждането на нормативната уредба загенералните планове на пристанищата за обществен транспорт в пълно съответствие с разпоредбите наЗМПВВППРБ наложи многобройни и съществени промени в наредбата по чл. 112а, ал. 6от ЗМПВВППРБ. Предвид това, при съобразяване на разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изработен проект на нова наредба, а не проект на наредба за изменение и допълнение на сега действащата Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

       Предлаганият проект на Наредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспортдава цялостна уредба на изискванията към обхвата и съдържанието на генералните планове, както и насвързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. При разработването на проекта в тази част е съобразено предназначението на генералните планове, а именно признатия им със ЗМПВВППРБ характерна подробни устройствени планове, като са отчетени и особеностите, произтичащи от специфичната категория обекти, за които се съставят – пристанища за обществен транспорт.

       Съгласно предложения проект прединвестиционното проучване за изработването на генерален план задължително включва набор от анализи– на съществуващото положение, предишни устройствени проучвания и разработки и действащи устройствени планове,на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия, както и маркетингов, технически и технологичен и екологичен анализ. Включени са разпоредби, които детайлно и изчерпателно определят минимално изискуемото съдържание на всяка от изброените части на предварителното проучване.

       Въз основа на резултатите от проучването се изготвя задание за изработване на генерален план, което следва да обоснове необходимостта от изготвянето на плана, съответствието на инвестиционната инициатива с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитите на транспортната система на Република България и с Общия генерален план за транспорта на България, както и териториалния обхват, съдържанието и прогнозния период на плана,сроковете и етапите на изработването му, средствата и начините за графичното муизпълнение, мащабите, в които следва да бъдат изработени графичните части, както и допълнителните изисквания, на които трябва да отговаря (в случай, че се предвиждат такива).

       С проекта на наредба се предвижда проектът на генерален план да включва текстова и графична част. Текстовата част (или обяснителна записка) следва да съдържа характеристики и анализ на съществуващото положение, описание и обосновка на предложенията за развитие и правилата и нормативите за прилагането на генералния план, а в случаите и при условията на чл. 13, ал. 2 от ЗУТ – и специфични правила и нормативи за прилагане. Подобно на уредбата на прединвестиционните проучвания, в проекта на наредба са включени подробни правила относно обхвата и съдържанието на отделните части на проекта на генерален план.

       На следващо място, с проекта на наредба се създаватясни процедурни правила за изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

       Определените сроковеза провеждане на административните производства са в съответствие с разпоредбитена Административнопроцесуалния кодекс, като са сведени до оперативно необходимия минимум за извършване на съответните действия. С оглед постигането на бързина и процесуална икономия е въведено правилото за разглеждане на внесените проекти на генерални планове на едно заседание на междуведомствения експертен съвет. В тази връзка е регламентирана предварителна писмената фаза на административното производство в частта, отнасяща се до разглеждането на плана, вкл. предварително предоставяне на становища от страна на членовете на междуведомствения експертен съвет в срок, определен в заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие за свикване на консултативния експертенорган.

       С предложените разпоредби се създават и необходимите гаранции за защита на интересите на лицата, чиито права и законни интереси непосредствено се засягат от предвижданията на генерален план. От една страна са регламентирани задължениятана Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за съставяне на списък на заинтересуваните лица и за уведомяването им за внесен за разглеждане проект на генерален план, а от друга е предоставена възможност на тези лица да се запознаят с внесения проект и да предоставят становище, което да бъде разгледано и обсъдено от междуведомствения експертен съвет.

       На последно място, подзаконовият нормативен акт, чието издаване се предлага, включва подробни правила за привеждането в съответствие с изискванията на наредбата на заварените действащи генерални планове, както и за разглеждането на внесените до влизане в сила на наредбата заявления за даване на разрешение за изработване на генерални планове на пристанища за обществен транспорти проекти на такивапланове.

       В преходните и заключителните разпоредби на проекта на наредба е предвидена опростена процедура за привеждане в съответствие с новите изисквания на заварените действащи генерални планове, по отношение на които са налице определени условия – не е изтекъл прогнозният период на плана, не са настъпили промени в устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения, нито е извършено изменение на кадастрален план или приемане или изменение на кадастрална карта, в резултат на което имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия. По този начин се намалява административната тежест върху инвеститорите в съответствие с обявения в Програмата на Правителството приоритет за поставяне на публичната администрация и административните услуги в полза на гражданите и бизнеса.

Лице за контакт:

Павлинка Ковачева – главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“

e-mail: pavlinka.kovacheva@marad.bg


Дата на откриване: 28.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари