Обществени консултации

Закон за отмяна на Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и Държавното предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“ са предприятия, създадени със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, и са юридически лица по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

            На предприятията, съгласно закона са възложени основни публични задачи, както следва:

            1. поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план;

            2. поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

            3. изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. Държавните предприятия могат да осъществяват и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния им предмет на дейност.

            Законът за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, е отменен (ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.). Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби от Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн. ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.), Министерският съвет в 6-месечен срок следва да преобразува Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” (ДП „ТСВ”) и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване” (ДП „ССВ”) в търговски дружества, чрез разпределяне на имуществото им в дялове и акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Към настоящия момент предприятията не са преобразувани в търговски дружества, продължават да осъществяват дейността си, както и да изпълняват възложените им публични задачи.

През последните месеци бяха проведени множество обсъждания, включително със синдикалните организации за необходимостта от преобразуването на държавните предприятия в еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала. Със свое писмо от 24.10.2013 г. председателят на КНСБ настоява да бъде отменен Законът за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия и предприятията да продължават да изпълняват своите задачи.

Проведените разговори показват, че същността на възложените задачи е такава, че необходимостта от изпълнението им няма как да отпадне поради все по-чести бедствия и необходимостта от навременна превенция и поддържане в готовност на работеща обезпечена спасителна система за защита при бедствия, като изпълнението на тези задачи винаги ще бъде необходимо. Подобно становище за целесъобразността от съществуването на двете държавни предприятия е било отразено и в доклада на назначената през 2012 г. междуведомствена работна група, съставена от експерти, които са констатирали, че тези задачи не следва да се прехвърлят на други държавни предприятия или юридически лица.

Преобразуването на двете държавни предприятия в търговски дружества няма да промени в по-добра насока тяхното развитие, включително от гледна точка на финансова дисциплина. Мeрки за подобряване на дейността на двете предприятия следва да се търсят в по-добро управление, съкращаване на разходите и активно поведение на пазара, а не в промяна на правноорганизационната форма.

Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и Държавното предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“ следва да бъдат запазени като държавни предприятия. За това следва да бъде отменен Законът за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Параграф 1 от Законът за отмяна, с който се отменя ЗПСВВМТВКПДДП, не е влязъл в сила, тъй като не е изпълнено условието на § 2 от Заключителните разпоредби и не са осъществени правните и фактическите действия по посочения § 2. В тази връзка правните последици от приемането на отменителния закон не са породени – търговците не са преустановили дейността си като държавни предприятия. От приемането на закона до настоящия момент двете предприятия продължават да функционират като такива, изпълняват предвидените в закона задачи, включително публичните.

Въпросът с отмяната на преобразуването на държавните предприятия в търговски дружества беше разгледан и обсъден като т. 4 от дневния ред на оперативното съвещание на Министерския съвет, проведено на 4 декември 2013 г.

В изпълнение на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е проведено публично обсъждане, като проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с мотивите. На заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

Лице за контакт:

Женета Рогова

Началник на отдел в дирекция "Правна"

email: jrogova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 10.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари