Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Със законопроекта е предложено изменение и допълнение на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки във връзка с изпълнението на мярка  № 140 от Плана за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 октомври 2012 г. и във връзка със стабилизационните мерки, приети с Решение № 368 на МС от 18 юни 2013г. и Програмата “Държавност, развитие, справедливост–икономически и социални приоритети на правителството на Република България”, приета с Решение №  456 на МС от 1 август 2013г.

С изменението и допълнението на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) са предвидени данните, които ще съдържа регистъра и които следва да бъдат подавани от обществените библиотеки.  

Предлага се срокът, в който ще се разглеждат заявленията за вписване в регистъра да бъде определен на едномесечен, от датата на подаване на заявлението, като е предвидено в същия срок министърът на културата или оправомощеното от него длъжностно лице да издава удостоверение за вписването в регистъра.

Въвежда се задължение за обществените библиотеки писмено да уведомяват министъра на културата за настъпилите промени в обстоятелствата, вписани в регистъра.

   Предвидено е редът за водене на регистъра да бъде определен с наредба на министъра на културата, която да бъде издадена в 3-месечен срок от влизането на закона в сила.

Предвидена е възможност за подаване на заявленията за вписване в регистъра, както и на всички други заявления или документи, предвидени в ЗОБ, по електронен път.

 

 

 


Дата на откриване: 18.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 1.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари