Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България

Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България е издадена на основание чл. 92, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) от министъра на транспорта и съобщенията.

Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България се налага по следните причини:

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, (обн. ДВ, бр. 28 от 2013 г.) се доразвива и усъвършенства законовата регламентацията на:

а) пристанищните дейности и услуги;

б) дейността по регистрация на пристанищата;

в) статута на специализираните пристанищни обекти.

Най-съществените промени относно регистрацията на пристанищата са свързан с това, че с действащата досега разпоредба на чл. 92, ал. 5 от ЗМПВВППРБ се предвиждаше малък списък от обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на пристанищата. Данните за територията, акваторията и пристанищната инфраструктура на пристанището и отделните терминали в него, както и техните параметри (дължина на кейов фронт, проектни дълбочини пред корабните места, обща площ на откритите и закритите складове и общ обем на специализираните складове за наливни товари) се вписваха до сега само въз основа на чл. 7 от действащата в момента Наредба № 19 за регистрация на пристанищата на Република България.

От една страна, принципът на законност изисква не само някои, а всички обстоятелства, подлежащи на вписване в регистър, да бъдат посочени в закона. От друга, регистърът е публичен и неговата цел е да дава на ползвателите на българските пристанища (корабопритежатели, капитани на кораби, товародатели и т.н.) и на всички други заинтересувани лица (в т.ч. държавни органи) необходимата и в достатъчен обем информация. С предлагания проект се предвижда допълване на Регистъра на пристанищата на Република България така, че той да включва всички обстоятелства, подлежащи на вписване и имащи значение за идентифициране на конкретното пристанище.

Освен това е предвидено изискване за вписване на зоните за обслужване на яхти или риболовни кораби в пристанищата за обществен транспорт (доколкото те са зони, в които се предоставят различен вид услуги и дейности от товаро-разтоварните услуги и обслужването на пътници), както и на зоните за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега (т. нар. „сухи пристанища”).

Със законовата промяна бе разширена групата на специализираните пристанищни обекти. Към пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и местата за временно укритие на риболовни кораби, са добавени пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници; пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците.

Създаването на института на специализираните пристанищни обекти налага вписването им в регистъра на пристанищата. Това е в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ЗМПВВППРБ, с която се предвижда в отделен раздел на регистъра на пристанищата да се вписват специализираните пристанищни обекти, създадени в резултат на човешка дейност, като изброява и всички обстоятелства, подлежащи на вписване.

Направените законови промени налагат цялостно преструктуриране на регистровите книги, които се водят от съответните дирекции „Морска администрация”, в съответствие с определения й район на действие. Прибавени са два нови раздела, свързани с вписването на специализираните пристанищни обекти по смисъла на чл. 111а и чл. 111б от ЗМПВВППРБ и координатите на зоните в пристанищата/пристанищните терминали.

Предвидено е при вписване в регистъра всеки специализиран пристанищен обект да получава четирицифрен идентификационен код.

В проекта подробно е разписана организацията на дейността по вписване на пристанищата/терминалите и специализираните пристанищни обекти.

При изготвяне на проекта на наредбата е взета предвид спецификата на дейността по регистрация на пристанищата и досегашния опит по прилагането й с цел подобряване на изискванията и ускоряване на процесите по регистрация и пререгистрация на пристанищата/пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти.

С оглед законовото изискване за публичност на регистъра на пристанищата, в проекта на наредбата е предвидено създаването на информационна база данни на пристанищната инфраструктура, която съдържа изготвени и заверени от пристанищния оператор или собственика на пристанище или специализиран обект основни характеристики на пристанищните инфраструктури и съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега, основната кейова и стационарна тилова механизация, броя и състава на мобилната механизация и други елементи, посочени в приложенията. Разписан е реда за изготвянето им (на приложенията) за различните видове пристанища и специализирани обекти. Предвидено е информационната база да се актуализира всяка година към 15 март.

В приложенията на наредбата подробно са разписани конкретните изисквания относно всички необходими данни и обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра.

За улеснение на заявителите приложенията на наредбата са максимално опростени като в тях е предвидено да се попълни само най-необходимото.

С оглед на изменението на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, считам че действащата Наредба № 19 за регистрация на пристанищата на Република България следва да бъде изменена и допълнена така, че да съответства на настъпилите законодателни промени.

В проекта са намалени сроковете за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” за вписване в регистъра на пристанищата, срокът за вписване на пристанищата/пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти в регистъра и срокът за издаване на удостоверението за регистрация на пристанище.

Съкращението на тези срокове е в изпълнение на т. № 218 от Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, приет с Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 г.  

Предлага се наредбата за изменение и допълнение да влезе в сила един месец след обнародването й в държавен вестник, за да има технологично време за изработване на новите регистрови книги, предвидени в  проекта.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение е разработен от работна група, назначена със заповед № 3-224/23.05.2013 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” и е съгласуван с директорите на териториалните дирекции „Морска администрация” и директора на дирекция „Инспекционна дейност”.

Лице за контакти:

Любомир Костов

Младши експерт в дирекция „ИД”, ИА „МА”

тел: 02/9304084

e-mail: lkostov@marad.bg


Дата на откриване: 16.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари