Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

1. Причини за изменение и допълнение на наредбата
 Наредбата е разработена на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията във връзка с изискванията на Директива 89/106/ЕЕС за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти, отменена с Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, както и във връзка с Препоръките на Европейската комисия (ЕК) за прилагането и използването на европейските норми за проектиране на строителни конструкции. Наредбата е приета през декември 2011 г. с двегодишен преходен период за паралелно прилагане на Еврокодовете с националните нормативни актове за проектиране на строителни конструкции. Преходният период изтича на 6 януари 2014 г.
Еврокодовете са част от приложното поле на Директива 89/106/ЕЕС, която е основополагаща за хармонизацията на строителната техническа нормативна уредба и създава условия за свободно движение на строителните продукти в Европейското икономическо пространство. Чрез Еврокодовете се осигурява прилагането на общи методи за проектиране на сградите и строителните съоръжения както на традиционните строителни конструкции и техните елементи, така и при иновационното строителство чрез комплект от европейски стандарти, с които се доказва съответствието на сградите и инженерните съоръжения с основните изисквания „Механично съпротивление и устойчивост”, „Безопасна експлоатация” и „Безопасност при пожар”, вкл. дълготрайност.
2. Цели и ефекти от прилагането на Еврокодовете
Еврокодовете са предвидени от ЕК и страните членки като средство за конструктивно проектиране на строежи и на части от тях с цел улесняване на обмена на услуги в областта на строителството между страните членки. Ръководството на ЕК за прилагане и използване на Еврокодовете определя тяхното прилагане като част от прилагането на директивата за обществените поръчки. Поради това в тръжните книжа за обществени поръчки и договори техническите спецификации трябва да се формулират чрез позоваването на Еврокодовете с национално определените параметри, приложими за съответния строеж. Прилагането на Еврокодовете създава условия за улесняване на обмена на услуги в областта на строителството между страните членки и повишава конкурентоспособността на европейските инженерингови фирми, на проектантите и на производителите на строителни продукти. По данни на Университета за архитектура, строителство и геодезия икономическият ефект от поскъпването на строителните конструкции при прилагането на Еврокодовете няма да надхвърли 15 % от общата стойност на конструкцията.
3. Условия за прилагане на Еврокодовете в България
Всички части на Еврокодовете са въведени като БДС с превод на български език. Всички национални приложения с национално определените параметри за прилагане на Еврокодовете на територията на Република България са публикувани на електронните страници на Българския институт за стандартизация и на Министерството на регионалното развитие. През двегодишния преходен период професионалната организация на инженерите в инвестиционното проектиране съвместно с преподавателите от висшите училища проведоха обучения на проектантите за прилагане на Еврокодовете в цялата страна, издадени са практически ръководства за голяма част от Еврокодовете, проведени са дискусии и конференции. Висшите училища преработиха учебните си програми и обучението на студентите по конструктивните дисциплини се извършва изцяло по Еврокодовете. В края на преходния период Министерството на инвестиционното проектиране организира и проведе широко обществено обсъждане на проблемите и на ефекта от прилагането на Еврокодовете с всички заинтересувани ведомства, организации, висши училища, институти и др. Преобладаващо е мнението, че след изтичане на преходния период Еврокодовете следва да се прилагат за всички нови строежи, възлагани по реда на Закона за обществените поръчки, а за останалите строежи в срок до една година – по желание на възложителя. 


Дата на откриване: 10.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2013 г. 18:42:54 ч.
инж. Григорова

Наредбата ще има много вредни последици за цялото общество

Не са изяснени причините за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-.20-19 от 2011г.Според Директивите за обществените поръчки – 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС- държавните органи, възлагащи обществени поръчки в ЕС са задължени да разрешат използването на Еврокодовете при проектирането на обекти, предмет на обществени поръчки, които влизат в обхвата на директивата, т.е.държавите членки са задължени да приемат оферти за проектиране с използване на еврокодовете, но не са задължени да изискват всички оферти да са само с използуване на Еврокодове.С препоръка на Комисията 2003/887/ЕС от 11.12.2003г., комисията силно окуражава държавите членки да възприемат Еврокодовете като техни национални стандарти за проектиране, но няма задължителен акт-Директива, Регламент или Решение на ЕК, която да изисква въвеждане на Еврокодовете в държавите членки.До този момент няма достоверна информация кои от държавите членки на ЕС са въвели Еврокодовете и са се отказали напълно от техните национални стандарти.От неофициални източници се получи информация, че в Норвегия са въведени Еврокодовете, но те са посрещнати с големи резерви.
Целите и ефектите от прилагане на Еврокодовете могат да се постигнат и без да се отказваме от нашите национални стандарти.Ако има инвеститори на сгради и съоражения, които да желаят прилагането на Еврокодовете за техните инвестиции, те могат да го направят.Но да се отказваме от нашите национални стандарти, които са усъвършенствани през годините на тяхното използване и са доказали тяхната надеждност по отношение на изискванията за ,,Механично съпротивление и устойчивост”, ,,Безопасна експлоатация”, ,,Безопасност при пожар” и ,,Дълготрайност” е недопустимо.Някои специалисти прогнозират повишаване стойността на строителните конструкции с 15%, но други изявени специалисти в строителният бранш ( проф. д-р инж.Тодор Бараков, доц.д-р Йонко Пенев, доц.Проданов) твърдят, че повишението на цената на строителните конструкции, ще бъде 50-100%.Такава висока цена обществото ни не може да понесе.
Независимо, че Еврокодовете бяха преведени и бяха издадени доста книги под формата на ръководства, материалите не са достатъчно разбираеми за проектантите.Не е вярно , че проектантите са подготвени да ги прилагат.Пълната зависимост от прилагане на програмни продукти регламентирани или не, създава опасност от много груби грешки, които проектантът може да направи, ако не може да оцени истиността на получените резултати.

21 декември 2013 г. 14:13:44 ч.
velina.todorova

Наредбата в този си вид ще създаде проблеми на доста инвеститори

Първо бих искала да кажа, че съм напълно съгласна с мнението на колежката от долния коментар.
Но аз виждам и друг проблем: какво става с проектите, които са разработени по сключени договори от тази и минали години, но по различни причини (множество вътрешни процедури за одобряване, специализирани технически съвети и т. н.) все още не са внесени от инвеститорите в съответните институции за получаване на строително разрешение? Тази хипотеза изобщо не е разгледана в наредбата. Според мен би трябвало да се включи специален член, който да дава справедливо решение на проблема - това е заварено положение, когато е бил сключен договорът в сила са били и сегашните норми за проектиране и следователно разрешение би трябвало да се даде въз основа на актуалните към момента на сключване на договора норми. В противен случай без такава клауза излиза, че всички приключени проекти, които са в процес на вътрешно разглеждане и одобрение от Инвеститора, трябва да се изготвят наново.
В тази ситуация най-вероятният потърпевш ще бъде проектантът, който ще бъде принуден да направи проекта наново, при това най-вероятно Инвеститорът няма да бъде склонен да заплати още веднъж договорения хонорар.
А моя колежка пък има друг случай - има договор за проектиране от 2011 година, когато Еврокодовете още не бяха в сила. Проектирането бе извършено на няколко етапа, но Възложителят е решил да иска строително разрешение на фаза РП. Сега изведнъж се появява тази наредба и той просто няма физическото време да реагира и да подготви документите, още повече, че идват празници. Как този Възложител ще излезе от положението?

23 декември 2013 г. 10:18:35 ч.
инж. Димов

Еврокодовете са шанс за строителните инженери да издигнат реномето на професията си.

Инж. Григорова, не разбирам доводите Ви. Трябва ли всяка директива да има задължителен характер за да я въведем. Дискусията трябва да е кои норми са по-добри и съвременни, а не дали прогреса и развитието имат задължителен характер. Нашите норми се базират на руските норми от преди 25 години и промените в тях са козметични. Те са морално остарели и се основават на нивото на науката от преди 25 години. Грешката е в нас, че не сме си осъвременявали нормите през годините, затова въвеждането на еврокод е шоково, но няма как да бягаме от развитието и да стоим на едно място и да си караме както си знаем. Поскъпването с 50-100% е спекулация на тези изявени специалисти, които имат доста скромен опит с еврокод, за разлика от другите, прогнозиращи 15% поскъпване. Трябва да гледаме на въвеждането на еврокод като възможност за подобряване на имиджа на нашата професия, а не като заплаха. Дискусията трябва да бъде за повишените изисквания на еврокод, предполагащи съвсем различно заплащане за строителните инженери, а не да казваме -ние сме некадърни и не можем!

23 декември 2013 г. 12:47:39 ч.
1949

Защо трябва да се бърза

Напълно подкрепям първите два коментара. Преминаване на проектиране само по eврокодовете неминуемо ще предизвика много проблеми. Въпросите са много – и със софтуера, и с реконструкциите, и с готовите вече проекти, които са по нашите норми. Мисля, че задължителното въвеждане на eврокодовете за всички категории обекти е напълно безсмислено. Нищо не пречи и нашите норми и eврокодовете да се използват особено за обекти от трета до шеста категория. Нека възложителят реши как да му се проектира. Винаги се е твърдяло, че съвременните строежи проектирани по нашите норми са достатъчно надеждни. Защо е необходимо сега да оскъпяваме и без това скъпото строителство. Може би оскъпяването да не е 100% за всеки обект, но достатъчно да е средно 30%. Не си спомням авария да е настъпвала по причина на нормите за проектиране. Причините са били проектантска грешка, пропуск, неспазване на технологията, лошо качество на строителство, неспазване на проекта и т.н. но никога за авария не са били виновни нормите за проектиране. Защо ние трябва да въвеждаме задължително eврокодовете след като това е препоръчително? Резонно е те да се използват в европейския съюз, когато се проектира от проектанти от една държава за обект в друга европейска държава, за да не се налага проектантите в Европа да учат всички норми на всяка държава, когато се наложи да проектират неин обект. Не виждам какво лошо има, че нашите норми са базирани на съветските. Не знам какъв е опита на инж. Димов, след като по неговите думи изявените специалисти имат доста скромен опит. Какво може да се каже тогава за обикновените проектанти.
Не виждам за какво трябва да бързаме да въвеждаме като единствени само eврокодовете след като в Европа още не са направили това. Да не стане така както стана с възобновяемите енергийни източници, които въведохме в експлоатация пак защото Европа ги искаше, а сега се оказа, че сме изпреварили времето и се чудим как да смъкнем цената на тока.