Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Промените са в следните насоки:

1. Създава се нов чл. 12а, с който се приемат на национално ниво мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентноспособен товарен превоз (Регламент № 913/2010), като се допуска заявяването на капацитет за товарен железопътен коридор № 7 да става от „одобрени кандидати” по смисъла на чл. 15 от Регламента. Одобрените кандидати ще могат да заявяват ползването на предварително установени международни влакови маршрути и резервен капацитет пред органа, отговорен за обслужване на едно гише на коридора. Същите са длъжни да определят железопътен превозвач, който ще осъществява превоза, тъй като възможността, която им се предоставя съгласно регламента се ограничава до подаването на заявки за капацитет. Мотивите за така предложената промяна са следните:

Като държава-членка на Европейския съюз, Република България е длъжна да прилага пряко регламентите на ЕС, включително Регламент № 913/2010 г. В този смисъл, въз основа на регламента по отношение на товарен коридор 7 към настоящия момент т.н. „одобрени кандидати” по чл. 15 от  Регламент 913/2010 г., а именно –  изпращачи, спедитори и оператори на комбиниран транспорт, могат да заявяват инфраструктурен капацитет. Въпреки това съществува възможност за ощетяване на българските кандидати, в случай че в националното ни законодателство не бъдат въведени мерки по прилагането на регламента, поради следните обстоятелства: 

Регламент № 913/2010 предвижда националните управители на инфраструктура да отдадат капацитет (чл. 14, § 3 и § 5 от регламента) за международни влакови маршрути за товарни влакове за нуждите на коридора. Съгласно чл. 13 от регламента разпределянето на този капацитет се извършва чрез отговорен орган, т.нар. „едно гише”. Национална компания „Железопътна инфраструктура” по този начин формално няма да разпределя този вече отдаден капацитет, а това ще се осъществява от посоченото едно гише. Заявките за капацитет ще се отправят именно до този отговорен орган, който осъществява комуникацията, договарянето и реалното предоставяне на капацитет. Дейностите и правомощията на това гише и общо по управление на коридор № 7 се оформят чрез редица документи, които се подписват от управителите на националните инфраструктури, формиращи коридора. В това число е и Мандатното споразумение с OSS (One Stop Shop) – едното гише, както и Рамката за разпределение на инфраструктурния капацитет за товарен коридор № 7.

При така изложените обстоятелства, от особена важност е кои субекти ще могат да заявяват капацитет. Уредбата на материята в отделните държави – членки, които участват в товарен коридор за конкурентоспособни товарни превози № 7 не е еднаква. Например в Гърция съгласно Президентски Декрет 41/2005 заявители се явяват товародатели, спедитори и оператори на комбиниран транспорт. Подобна е регламентацията и в Унгария, където заявителите са определени в Гражданския кодекс. В Австрия разбирането за „одобрен кандидат” е в зависимост от икономическата област и дейностите, които съответния субект извършва. В Република  България и Румъния, в националното законодателство не е въведено в цялост понятието „кандидат”, което се допуска с Директива 2001/14/ЕО.

В тази връзка, като се отчете обстоятелството, че НК „Железопътна инфраструктура” няма да участва пряко в одобряването на заявките за капацитет и изобщо в процеса на разпределение на отдадения на коридора капацитет, е възможно при определяне на заявителите от „едното гише” заявките на българските субекти, които попадат в обхвата на чл. 15 от Регламент (ЕC) № 913/2010 да не бъдат разглеждани. В подкрепа на изложеното са и постоянните дискусии, при провеждане на срещите на Изпълнителния съвет и на Управителния съвет на коридор №  7, при които многократно се поставя въпроса дали националното законодателство на страните, участващи в коридора, позволява всички кандидати по смисъла на  определението в  Директива 2001/14/ЕО да могат да заявяват капацитет. Именно поради тези различия и стремежът към уеднаквяване на законодателствата на отделните държави е и последната инициатива на ЕК, свързана с подготовката на проект на акт, свързан с „одобрените кандидати” и „рамката за разпределяне на капацитета”. За целта Комисията е подготвила и разпространила между държавите членки въпросници за националните законодателства на страните, регламентиращи категорията „одобрен кандидат”. Подобни въпросници са подготвяни, попълвани и обсъждани и в хода на подготовката на товарен коридор № 7. За редица въпроси като например определяне на лицата, които могат да се считат за „одобрени кандидати”, срокове за определяне на железопътен превозвач, обхват на услугите съгласно Директива 2001/14/ЕС, които може да заяви „одобрения кандидат”, сключване на договори с инфраструктурния управител и др., от българска страна не е представен еднозначен отговор, тъй като на този етап няма разписани изисквания и правила.

Не на последно място следва да се отчете и обстоятелството, че в Директива 2012/34/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство се съдържа определението на „заявител” на капацитет, което следва да бъде въведено в националното ни законодателство до 16.06.2015 г. Съгласно чл. 3, т. 19  на цитираната директива, „заявител“ е железопътно предприятие или международна група железопътни предприятия, или други лица или юридически лица, като например компетентни органи съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 и товароизпращачи, спедитори и оператори на комбиниран транспорт, които си набавят инфраструктурен капацитет с цел осигуряване на обществена услуга или от търговски интерес”. В този смисъл с предложените изменения на Наредба № 41 се постига и частично транспониране на директивата в националното ни законодателство.

Във връзка с изложеното с промяната в Наредба № 41 се включват текстове, въз основа на които българските „изпращачи, спедитори и оператори на комбиниран транспорт” могат да заявяват определения за железопътен коридор за конкурентоспособни товарни превози № 7 капацитет, доколкото той се отнася до международни превози.

 

            2. Във връзка с горната промяна се предлага в определенията по § 1 от Допълнителната разпоредба, чрез създаването на т. 7а, да се въведе понятието одобрен кандидат, като в съответствие с чл. 15 от Регламент (ЕС) № 913/2010 се посочи, че това са изпращачи, спедитори и оператори на комбиниран транспорт, различни от кандидатите по §1, т. 7 от   наредбата и които имат право да заявят инфраструктурен капацитет по коридора по т. 7 от Приложението към Регламент (ЕС) № 913/2010.

Лице за контакт:

Маргаритка Французова

Главен експерт в ИА „Железопътна администрация”

тел. 02/9409 515

е-mail:  MFrantsuzova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 25.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари