Обществени консултации

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 година

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. е разработен в съответствие с новата европейска  Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г., както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009–2015 г.).  Заложените в него мерки са в изпълнение на ангажименти на Република България към международни и европейски договори, по които е страна, както и с приетия през месец юли 2013 г. от МС План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW). Целта е да бъдат създадени нормативни гаранции, свързани с мерките за осигуряване на равни възможности на жените и мъжете

Предлаганите действия в Националния план са съобразени с приоритетите на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., с програмата на правителството „Държавност, развитие и справедливост”, в която ясно са посочени ангажиментите на Република България в областта на политиката за равнопоставеността между жените и мъжете във времевия хоризонт 2013 – 2017 г.

Специално внимание в проекта на Националния план за 2014 г. е отделено върху изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения; изграждането на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията, както и предприемането на конкретни действия за актуализиране на Националната стратегия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. с времеви хоризонт до 2020 г.

Борбата с насилието срещу жени във всичките му форми, включително домашното насилие е също един от важните приоритети на българските институции и организации за 2014 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.), като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в седем раздела:

  • Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
  • Равна степен на икономическа независимост;
  • По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  • Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;   
  • Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола;
  • Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация;
  • Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.

 

Изпълнението на Националния план ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отделните министерства и организации за 2014 г., както и от алтернативно финансиране от други източници, които са описани в проекта на Плана.


Дата на откриване: 20.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 ноември 2013 г. 16:25:25 ч.
Ivanasen

Стратегията

Би билои добре в плана да се включат по-точни и повечи индикатори както и система за мониторинг на изпълнението