Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство.

С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като конкретните изисквания относно процеса на етикетиране за отделните продуктови групи се установяват в делегирани регламенти, разработвани и приемани от Европейската комисия.

До 2012 г. бяха приети 7 делегирани регламента. През 2013 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС още три делегирани регламента, които са прилагащи мерки към Директива 2010/30. Това налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация и за новите три продуктови групи.


Дата на откриване: 20.11.2013 г.
Целева група: Бизнес организации
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари