Обществени консултации

Доклад относно изпълнението на Националния план за действие на България за социално включване за 2006-2008 г.

Първият Национален план за действие на България за социално включване беше приет от Правителството на 7 септември 2006 г. като част от Националния стратегически доклад на Република България по социална закрила и социално включване за периода 2006-2008 г.

Националният план акцентира на 4 ключови политически цели:

1. Равноправно участие на пазара на труда на групите в риск от изпадане в бедност и социално изключване.

2. Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

3. Социално включване на най-уязвимите етнически малцинства.

4. Намаляване на бедността сред групите в извън трудоспособна възраст /деца и възрастни хора/.

Настоящият доклад представя обобщена информация относно изпълнението на основните мерки в плана. Докладът обхваща  периода 2006-2007 г., като базовата година за нуждите на сравнителния анализ е 2005 г. Данни за 2008 г. са представени единствено при възможност за сравнение с базовата 2005 г. Анализът на изпълнението на плана за 2006-2008 г. е в основата на подготвения нов Национален план за действие за социално включване за 2008-2010 г.


Дата на откриване: 5.8.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.8.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари