Обществени консултации

Постановление на МС за допълнение на методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

На 7 март 2011 г. е прието Постановление № 51 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г., бр. 71 от 2004 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 2 от 2010 г.). С посоченото постановление в действащата към онзи момент тарифа са намалени таксите за комбинирани превози и за превози на товарни автомобили с железопътен транспорт с цел стимулиране на комбинираните превози в страната и във връзка с предстоящото влизане в експлоатация на интермодалните терминали в Драгоман и Свиленград. Преференциални такси за такъв тип превози са въведени още от 2004 г. и съответстват на провежданата държавна политика за стимулиране на комбинирания транспорт.

 

В Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура (в сила от 01.01.2013 г.), таксата за преминаване по железопътната инфраструктура не зависи от вида на влаковете, т.е в нея не са предвидени преференциални такси за комбинирани превози и за превози на товарни автомобили с железопътен транспорт.

 

Считаме че е необходимо възстановяването на преференциите и отстъпките при определянето на инфраструктурните такси за комбиниран транспорт и за превоз на товарни автомобили с железопътен транспорт, което е в съответствие с политиката на Европейския съюз за насърчаване на комбинираните превози. В чл. 5, параграф 1 на Директива 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 г., относно изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки е посочено, че ЕК изготвя доклад на всеки две години до Съвета относно „дефинирането, където е необходимо на по-нататъшни мерки за насърчаване на дейностите за комбиниран транспорт“. Европейският съюз подкрепя този вид превози и чрез финансови инструменти като Програмата „Марко Поло“. Предложението е в съответствие с Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на железопътната инфраструктура, тъй като осигурява равнопоставеност на всички железопътни превозвачи, по отношение „начисляването на едни и същи такси за съпоставими услуги в един и същ пазарен сегмент“ (чл. 8, параграф 3).

 

Република България е заинтересована от развитието на комбинираните превози и превозите на товарни автомобили с железопътен транспорт, тъй като обхващането на част от транзитния товаропоток по шосе от Република Турция за Европа и обратно и особено във връзка с пуснатия в експлоатация тунел под Босфора, ще намали задръстванията в граничните пунктове, пътнотранспортните произшествия, разрушаването на пътната инфраструктура и замърсяването на околната среда.

 

От маркетингова гледна точка превозите на товарни автомобили с железопътен транспорт са потенциално реализуем и неусвоен сегмент в пазара на транспортни услуги.

 

С приемането на акта автомобилните превозвачи ще бъдат стимулирани да ползват железопътен транспорт.

 

Липсата на преференции за комбинираните превози би било предпоставка за пренасочване на транзитните влакове от и за Република Турция към Гърция и Република Македония, както и към Румъния – пристанище Констанца и фактическо заобикаляте на Република България, което ще доведе до пропуснати ползи за държавата.

 

Очакваното намаление на приходите от инфраструктурни такси за Национална компания „Железопътна инфраструктура”, изчислено въз основа на превозените обеми за 2013 г., след приемане на акта, ще бъде в годишен размер около 57 000 лв., което ще се поеме от вътрешен резерв на компанията и увеличения обем превози.

 

Лице за контакти:
Маргаритка Французова
Главен експерт в дирекция „Регулиране”
ИА Железопътна администрация
Тел.: 02/940 9515
 


Дата на откриване: 15.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари