Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължителното и временно прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на определени видове стоки и услуги, при които съществува риск от измами. С Директивата е предоставена възможност на държавите-членки да прилагат този механизъм до края на 2018 година.

Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

С измененията в ЗДДС механизмът ще се прилага и за нова категория стоки - зърнени и технически култури, които са често използвани в сложните схеми за измами с ДДС на територията на страната. С въвеждането на мярката се цели  в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами в тази област.          

С предложените изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона се постига ясно разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване, спрямо останалите доставки с оглед последващия контрол и превенцията от измами. Въведени са промени в  отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупки и дневник за продажби, както и в Приложение 12 към правилника относно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител, с които  регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника.


Дата на откриване: 1.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.11.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 ноември 2013 г. 18:44:42 ч.
poptolev

За кои промени в ЗДДС става дума ?

Моля бихте ли цитирали ДВ, в който са обнародвани измененията и допълненията в ЗДДС, от които произлиза необходимостта от разглежданите промени в ППЗДДС.

Тошко Поптолев

07 ноември 2013 г. 13:42:30 ч.
poptolev

Намерих си сам информацията.

Промените са извършени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, който е приет от Народното събрание на 30.10.2013 г. Към днешна дата (07.11.2013 г.) те все още не са обнародвани в ДВ.

Тошко Поптолев.

12 ноември 2013 г. 13:37:29 ч.
poptolev

Относно колона 8а

Предлагам да я наименувате „Технически код“. Нямам идея какво се мисли по отношение на касовото начисляване, но така в тази колона може да се поставят и други кодове. Освен сегашните 01 и 02 предвидени в този проект, може да има код 03 в случаите на сделки с касово начисляване.

Тошко Поптолев