Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

С Постановление № 127 от 27.05.2013 г. (обн., ДВ, бр.49 от 04.06.2013 г.), Министерският съвет прие допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с което се въведоха Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции (Правилата).
В тази връзка, изпратихме писма до органите, упражняващи правата на държавата в капитала на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с което да бъдат уведомени за  влизане в сила на новите правила. Допълнително, бе изискано от държавните дружества и предприятия да изразят становище относно практическото приложение на Правилата и евентуални трудности, които биха могли да настъпят в процеса на тяхното прилагане.
На база на постъпилите становища от министерства и от държавни дружества и предприятия, изготвихме обобщение на получените въпроси, бележки и предложения, в приложената справка в табличен вид.
Видно от справката, дружествата отчитат редица притеснения и очаквани затруднения при прилагането на Правилата на практика. В изразеното от наша страна становище отговаряме на поставените въпроси и сме направили разяснения по текстове. За част от тях, считаме, че са необходими нормативни промени в Правилника и Правилата, свързани с:
- даване на определение на термина „парични средства” за целите на прилагането на Правилата;
- прецизиране на паричните средства, които следва да се включат при изчисляване на нетната експозиция, като се изключат средства по сметки, с които възложителите не могат да се разпореждат самостоятелно (напр. доверителни сметки, гаранционни сметки, сметки в изпълнение на договори с международни финансови институции);
- изключване на търговските дружества в производство по ликвидация или несъстоятелност от обхвата на Правилата;
- осигуряване на достатъчен срок за провеждане на процедури за избор на институции в случай на нарушаване на ограничението за концентрация, в резултат на текущи оперативни процеси;
- осигуряване на възможност възложителите да моделират нефинансовите показатели в зависимост от спецификата както на услугата, обект на възлагане, така и на самото дружество, с цел повишаване ефективността при избора на изпълнител;
- гарантиране предлагането на пазарни оферти от страна на кандидатите, особено при провеждането на повторна процедура;
 - регламентиране на изпращането на директни покани за участие до институциите, с цел осигуряване на достатъчен брой оферти при провеждане на втора по ред процедура.


Дата на откриване: 30.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари