Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране

С проекта на постановление се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). С предложения нов Устройствен правилник се цели подобряване на работата на агенцията и повишаване на ефективността при извършването на контролните й функции.  Опитът натрупан в процеса на работа на АЯР и предстоящите задачи по регулиране на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” налагат промени във функциите на дирекциите за да се подобри работата на агенцията по подпомагане на председателя при изпълнение на законовите му правомощия. Съгласно проекта на устройствен правилник, администрацията на агенцията е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация и звено за вътрешен одит.

Задачите, свързани с радиационната защита на всички ядрени съоръжения и източници на йонизиращи лъчения, както и контрала на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения са възложени на  дирекция “Радиационна защита”. В светлината на изискванията към ядрените регулатори след аварията в АЕЦ “Фукушима Даичи”, устройственият правилник дефинира функциите на главна дирекция “Ядрена безопасност”, като предвижда тази дирекция да изпълнява и  задачите, свързани с аварийното планиране и готовност за действие при ядрена и радиационна авария. С устройствения правилник на всички дирекции от администрацията на агенцията се възлагат задачи, свързани с членството на страната ни в Европейския съюз. Координацията по тези въпроси, както и по всички въпроси, свързани с изпълнението на задълженията на АЯР, произтичащи от членството на Република България в МААЕ и други международни организации се възлага на дирекция “Международно сътрудничество”.

Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".


Дата на откриване: 29.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари