Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага прецизиране на нормите за освобождаване за сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност. Нормативната уредба относно сертифициране на сградите позволява преиздаването на сертификати при определени условия. Това обстоятелство не е взето предвид в данъчния закон, което води до противоречия при практическото прилагане на данъчното облекчение. За постигане целите на освобождаването от облагане с данък върху недвижимите имоти е предложено изрично да се установи, че то се извършва за периода непосредствено след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност.
Предвижда се възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства в Република България да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парникови газове.


Дата на откриване: 18.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 септември 2013 г. 11:03:02 ч.
Владимир

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Само зачетох първия параграф и ...нелогичност ....намаляват ...за новите автомобили таксата ....та тя трябва да се премахне изцяло до 3-та година за нов автомобил ... безумно е ...как се насърчава придобиването на нови автомобили ...с намаления ...тоова е жалко ...малко ли данъци, такси и косвени такива се събират по придобиването ...те са предостатъчни .... жалка работа ... мислене от Социализма ...щом ти е излязъл номера на влога за Жигула ...ще плащащ ...нали си се уредил ... мисленето е спряло .... и някой си слага собствените морални и "други" виждания и ограничения по въпроса .... АБСУРДИСТАН .............

01 октомври 2013 г. 07:17:46 ч.
aves

Доълнение към първоначалните бележки от Асоциация Високотехн.енергийни системи

Израза "първия издаден сертификат" записан в ЗИД на ЗМДТ е неясен. Стотици сгради в страната,които не отговарят на изискванията на чл.24 ал.1 т.18 и 19 с РЗП над 500 кв.м. притежават по два сертификата. Собствениците на тези сгради нямат средства да изпълнат предписаните им мерки за енергийна ефективност и за да изпълнят Закона за енергийната ефективност на всеки три години са задължени да възлагат енергийни обследвания и да получават актуални сертификати. След изпълнението на мерките за енергийна ефективност е необходимо да изминат поне 12 месеца и тогава да се направи ново обследване и съответно да се издаде сертификат вече с клас отговарящ на изискванията на чл.24 ал.1 т.18,19 от ЗМДТ. При това положение първия сертификат е издаден през годините и не е валиден към момента на изпълнението на мерките за енергийна ефективност.

01 октомври 2013 г. 07:51:29 ч.
aves

БЕЛЕЖКИ ПО ЗИД НА ЗМДТ ОТ АСОЦИАЦИЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Пиша отново, тъй като в страницата не се виждат наравените от мен бележки от 30 септември 2013 г..
1. Предложения текст на ЗИД на ЗМДТ би трябвало да бъде синхронизиран с тектовете на Закона за енергийната ефективнсот. Такъв е текста на чл.20 ал.4 от ЗЕЕ:
(4) Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като:
1. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;
2. текущ ремонт на инсталации на сградата;
3. други дейности.

В предложения за обсъждане текст от ЗМДТ би трябвало изразът "от по-висок клас на енергопотребление" да се замени с "подобрени енергийни характеристики".

2. Сградите, които покриват изискванията на чл.24 ал.1 т.18 и 19 след повече от пет години експлоатация имат нужда от обновяване, за да запазят или подобрят енергийните си характеристики. Собствениците на тези сгради са принудени да напрвят сериозни инвестициции за това обновяване, които обикновено са от еврофондове или кредити.

Като бройка тези сгради не са много на териториата на страната и би било добре техните собственици да бъдат стимулирани за това, че се стремят да обновяват сградите и да подобряват енергийните им характеристики.

3. За съжаление в България няма все още норми за най-високия клас енергопотребление А. По тази причина собствениците на сгради, които са с по-нисък клас на енергопотребление от В, след евентуалното приемане на този текст на ЗИД на ЗМДТ ще бъдат в облагодетелствано положение спрямо тези, които притежават сгради с енергиен клас В.