Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

С проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаването на по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика за младежта, в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020.

Проектът за ЗИД на Закона за младежта допълва функциите на Министъра на младежта и спорта като основен централен държавен орган за ръководство, координация и контрол при осъществяването на държавната политика за младежта.

Чрез законопроекта се подобрява правният режим на младежките дейности като основна мярка за специална подкрепа на младите хора, гарантирана чрез публично подпомагане. Въз основа на оценка на текущото изпълнение на Програмата за младежки дейности и добрите практики в държавите-членки на ЕС, Младежките центрове за интегрирани услуги са регламентирани като комплекс от предоставяни в общността младежки дейности, инициативи и услуги в обхвата на публичното подпомагане. Проектът за закон очертава кръга от доставчици на дейности и услуги за развитие на  младежта, които могат да се ползват от публично подпомагане след вписването им в националната информационна система за младежка към министъра за младежта и спорта и след спазване на нормативно установените изисквания и стандарти. Създава се възможност за общините да разкриват и самостоятелно да управляват услуги за развитие на младежта, чрез което се гарантира запазването и развитието на традиционните общински дейности и услуги за развитие на младите хора. Въз основа на добрата практика в областта на социалните услуги и като израз на децентрализацията на националната младежка политика, на кметовете на общините се възлага централна роля в процеса на възлагане на управлението на публичноподпомагани услуги за развитие на младите хора.


Дата на откриване: 10.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 24.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари