Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

 

Приемането на нова Тарифа за таксите се обуславя от необходимостта от актуализиране на таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите и привеждането им в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 януари 2012 г.(ДВ, бр. 4 от 2012 г.)

Предложеният размер на събираните такси за издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов, за издаване на специално разрешително за улов на калкан във водите на Черно море в рамките на определена квота, за издаване и презаверка на билет за любителски риболов, за регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми и за услугите, извършвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са съобразени с изискването на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (ЗОАРАКСД), съгласно който размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време, като административните разходи не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата. Останалите такси, събирани по ЗРА имат ресурсен характер и са свързани с усвояването на риба и други водни организми от обекти – държавна собственост, поради което спрямо тях  методиката, предвидена в разпоредбата на чл. 7а от ЗОАРАКСД не е приложима.

На второ място, приемането на нова  Тарифа за таксите се налага и във връзка с влезлия в сила на 07.08.2012 г. Закон за изменение и допълнение на ЗРА, в който се въвежда възможност за извършване на риболов с нови риболовни уреди и средства,  предвижда се заплащането на такса за издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели, както и се премахва режима за стопански риболов във водоеми, различни от Черно море и река Дунав.


Дата на откриване: 21.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари