Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища

На основание чл. 17. (1), т. 3 и чл. 18. (1), т. 5 от Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища учениците, кандидатстващи за професиите от професионално направление 542 „Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи“, полагат изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Във връзка с това предлагаме изменение в съответната част на посочената наредба, водени от мотивите:

•         наличие на несъответствие между определените по чл. 17. (1), т. 3 и чл. 18. (1), т. 5 от Наредба № 11 изисквания при кандидатстване (на входа) и изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професиите от направлението (на изхода).

•         неравностойно третиране на кандидатстващите след VII и след VIII клас по професиите от професионално направление с код 542, трета степен на професионална квалификация. Приемът за обучение по професиите се осъществява е изпит по изобразително изкуство след VII клас и без изпит по изобразително изкуство след VIII клас, а обучаващите се получават еднаква квалификация по професия/специалност.

•         художествените умения, които се изискват при кандидатстване след VII клас за професиите от професионално направление е код 542 „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“, са в противоречие с:

-     държавните образователни изисквания, т. I. Входни характеристики, т. 3. Цели на обучението, т. 4. Съдържание на обучението, необходими за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професиите от направлението;

-  националните изпитни програми за придобиване на квалификация по професиите от професионално направление с код 542 и заложените като изходящо равните конструктивни, технологични и технически умения.

Във връзка с гореизложеното предлагаме текстът на чл. 17. (1), т. 3 да се измени, както следва:

„за професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка па способностите съответно по изобразително изкуство."

и текстът на и чл. 18. (1), т. 5 да се измени, както следва:

„професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета."


Дата на откриване: 12.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари