Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство предвижда отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България, или като членове на семейството на такива лица, или са увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.


Дата на откриване: 21.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2019 г. 17:53:23 ч.
ITancheva

Предложения във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданс

 

Взимане на спешни мерки във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

Съгласно проекта на ЗИД на ЗБГ заявлянията, до влизане на закона в сила, подадени към момента и в процес на разглеждане се предвижда да бъдат обработени в рамките на досегашните условия и по досегашния ред. В проекта на закона не се уточнява дали това важи и за всички подадени заявления, които са в процес на одобрение за дългосрочно или постоянно пребиване, или са в периода на 5-годишният срок, през който трябва да се поддържа статута на постоянно пребиваване. Тези кандидати, които включват и членовете на семейството на инвеститора, след направена и доказана инвестиция следва да пристъпят към придобиване на виза за дългосрочно пребиваване и след това статут на постоянно пребиваващ. Този процес отнема около 6 месеца за всяко подадено заявление. След което започва да тече 5-годишният задължителен срок на поддържане на статут на постоянно пребиваване. От изключително значение е разглеждането и решаването на тези заявления да бъдат взети предвид в настоящото изменение и допълнение на закона.  

За да се избегне риска от ограничаване на правото на инвесторът и членовете на семейството да подадат заявления за гражданство се препоръчва в процеса на разглеждане да бъдат включени всички заявления подадени по чл. 25, ал. 1, т. 2., 3, 6 и 7 от ЗЧРБ, независимо в кой етап от процедурата се намират. По този начин изменението няма да застраши нарушаване на закона, като лиши от придобиване на гражданство инвеститорите, които са направили значителен принос към българската икономика. Това също може да провокира голяма част от кандидатите да изтеглят своите инвестиции преждевременно, което допълнително ще създаде лоша репутация на България за привличане на чуждестранни инвестиции.

Конкретни предложения за допълнение и изменение на разпоредбата:

В проекта на ЗИД на ЗБГ да се добави допълнителен параграф:

 

Вариант 1- §9 Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2024.

или

Вариант 2 - §9 Параграф 1 не се отнася за чуждестранни лица, които са подали заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване тип „Д” на основание чл. 25, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 7 от ЗЧРБ, до влизане в сила на този закон.

 

България трябва да преприеме законодателни промени, чрез които да не навреди на конкурентоспособността си в областта на инвестиционното емигриране, като вземе предвид общественета нагласа за подобряване на условията за привличане на чуждестранни инвестиции в страната. Промените в настоящия ЗИД по-скоро ще ограничат възможностите на инвеститорите и се явяват като демотивиращ фактор за привличане на чуждестранни инвестиции. За да се създаде по-благоприятна среда за привличане на чужди капитали трябва да се преразгледа ЗЧРБ в тази си част и промените да се направят в пакет.  

04 април 2019 г. 20:48:19 ч.
iva.iovkova

Становище на "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД - част 1/3

Уважаеми Госпожи и Господа,

    Ние, екипът на "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД, сме компания, активно съветваща и предоставяща консултантски услуги на чужденци - граждани на трети страни, които желаят да получат статут на постоянно пребиваващи и/ или граждани на Р България, посредством спазване на законовите разпоредби и съпътстващите ги процедури. Обръщаме се към Вас, акцентирайки върху темата за ЗИД на Закона за българското гражданство и съкращаването на опциите, които предлага българската инвестиционна имигрантска програма.

         Република България отчита значително икономическо развитие за привличане на преки чуждестранни инвестиции чрез предлагане на инвестиционно-миграционна програма. Само са последните десет години, българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро под формата на инвестиции, като за това е издала 530 разрешения за пребиваване и 46 български паспорта. Наблюдава се не само константен интерес към българската инвестиционна програма, а и ежегодно нарастване на броя кандидати за участие в нея.

         Програмите за инвестиционна миграция са световна индустрия, която по пасивен начин привлича значителен обем инвестции под формата най-често на Държавни ценни книжа. Това, от своя страна, дава на държавата стабилен бюджетен ресурс, използваем в различни направления. Наред с горепосочените 327 млн. eвро инвестиции, към настоящия момент има вложени още десетки милиони евро, които обаче все още не са официализирани поради широкия интервал от времето на закупуването на финансовия инструмент, до подаването на документите, с които кандидатът влиза в статистическите данни за участниците в програмата.

         Отчитайки резултатите на държави като Кипър (EUR 6 600 000 000 общ размер на привлечените чужди инвестиции) и Малта (EUR 1 200 000 000 общ размер на привлечените чужди инвестиции),  България заема едно от последните места по резултати, въпреки подчертано силните страни на инвестиционната си програма. Средствата от тези инвестиции предвещават сериозно икономическо развитие на страната ни чрез пасивна икономическа програма каквато е инвестиционната миграция.

 

04 април 2019 г. 20:50:33 ч.
iva.iovkova

Становище на "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД - част 2/3

За да има българската инвестиционна програма ускорено развитие, огромно влияние оказват публичната държавната подкрепа на държавните власти, както и облекчената административна процедура. Всички държави, които усилено  водят целенасочена политика към промотирането на своите програми, им отделят огромно внимание, предоставяйки пълна прозрачност на всички процедури и процеси, официална статистика и стриктен предварителен анализ на всички кандидати. Същите тези държави активно подпомагат своите инвестиционни програми чрез законодателни промени, балансиращи обществения и инвеститорски интерес. Те ясно съзнават огромните ползи във финансов аспект, които тези програми предоставят на съответната страна, и усилено развиват възможностите, които предоставят на кандидатите.

         В качеството си на участници от първо лице, считаме, че за да бъде постигнат напредък и успеваемост на заложените в програмата цели, е необходимо държавата да демонстрира и осъществи силна подкрепа в тази област, а не категоричен отказ от самата програма. Към момента, инвестиционната програма работи изключително успешно, тъй като има засилен интерес от страна на кандидати-инвеститори, а държавните власти от своя страна осъществяват многобройни щателни проверки, с които се обезпечава националната сигурност, предотвратява се изпирането на пари и данъчни злоупотреби.

 

04 април 2019 г. 20:51:52 ч.
iva.iovkova

Становище на "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД - част 3/3

Вземайки предвид конструктивните оценки и насоки на Доклада на Европейската комисия от 23.01.2019, целящи постигане на съответствие с европейското законодателство и защита на наднационалните интереси, считаме, че съкращаването на опциите между които кандидатите-инвеститори могат да избират, би повлияло в изключително негативен аспект на икономическото състояние на България, принуждавайки вложителите да изтеглят към момента вложените инвестиции в размер на 327 млн. евро и още десетки милиони, под формата на закупени към настоящия момент финансови инструменти, но още неидентифицирани като кандидати по програмата поради бюрократична тежест. Не на последно място, такава отмяна на имиграциона програма би породила съмнения относно сигурността на инвестиционната среда в България, отблъсквайки нови, потенциални инвеститори.

         Ние, "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД, сме сред водещите консултантски агенции, които се явяват посредници между кандидатите-инвеститори и държавната администрация, и имаме преки наблюдения над икономическите ползи за страната ни от имиграционната програма чрез инвестиции, както и богат опит чрез участието ни по семинари из Европа, Азия и САЩ, в това число международни референдуми на миграционна тематика посредством инвестиции.

         Обръщаме внимание, че срокът от 14 дни, който е предоставен, е крайно недостатъчен за заинтересованите страни да изготвят и представят  компетентните си становища.

         С оглед всичко гореизложено, бихме желали да бъдем поканени да участваме  в обсъждането на планираните промени в Закона за българското гражданство, тъй като прекрасно разбираме ползите от инвестиционната програма и огромните финансови последствия, които биха настъпили, ако програмата бъде ощетена с приемане на планираните изменения.

         Изявяваме пълна готовност да предоставим услугите си като информираме дискусията по законодателството и изявяваме желание за участие в общественото обсъждане на темата, тъй като имаме изключително богат международен опит, квалифициран екип и следим за всички новости и изменения в областта, за да бъдем в полза на държавата и клиентите си.

С уважение: Екипът на "Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД

04 април 2019 г. 21:10:32 ч.
iva.iovkova

"Ситизеншип енд инвестмънтс" ООД

За повече информация относно мнението ни по въпросите за ЗИД на Закон за българското гражданство, придобиване на българско гражданство посредством инвестиции (в това число закупуване на държавни ценни книжа), придобиване на българско гражданство по ускорена процедура, както и получаване на Разрешение за пребиваване, Разрешения за работа в Р България, както и широк спектър от миграционни въпроси, можете да се свържете с нас на тел. +35924260393, за да се срещнем в някой от офисите ни, както и да посетите сайта ни: http://bulgarian-citizenship.org/