Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили (Активна)

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 1.9.2023 г. 1.10.2023 г.
Проект за Наредба № 14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 13.7.2023 г. 12.8.2023 г.
Проект за Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 14.6.2023 г. 14.7.2023 г.
Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 31.5.2023 г. 14.6.2023 г.
Проект за Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 28.4.2023 г. 28.5.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, действащо на територията на Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 28.4.2023 г. 28.5.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 25.4.2023 г. 25.5.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 4.1.2023 г. 18.1.2023 г.
Проект на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. на Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 15.12.2022 г. 14.1.2023 г.
Проект на Програма за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Две могили и план за действие

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 9.11.2022 г. 12.12.2022 г.