Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Проект на Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 21.11.2023 г. 21.12.2023 г.
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2023 г. 21.12.2023 г.
План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и проект на План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 17.11.2023 г. 17.12.2023 г.
Проект на Наредба № 20 за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства в зони за платено паркиране на територията на община Мадан

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, действащо на територията на община Две могили, област Русе

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 7.12.2023 г. 6.1.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ракитово

Коментари (0)
Ракитово Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 19.12.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 4.1.2024 г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 8.12.2023 г. 7.1.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 18.12.2023 г. 17.1.2024 г.
  ... ...