Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет - Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 25.6.2020 г. 26.7.2020 г.
Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014 -2020 година

Коментари (0)
Габрово Всички заинтересовани 16.3.2018 г. 15.4.2018 г.
Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Оряховица

Коментари (0)
Горна Оряховица Всички заинтересовани 3.4.2015 г. 17.4.2015 г.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Коментари (0)
Горна Оряховица Всички заинтересовани 12.2.2015 г. 26.2.2015 г.
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица

Коментари (0)
Горна Оряховица Всички заинтересовани 15.4.2014 г. 29.4.2014 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 4.1.2023 г. 18.1.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 7.4.2022 г. 7.5.2022 г.
Проект на Програма за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Две могили и план за действие

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 9.11.2022 г. 12.12.2022 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
  ... ...