Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Коментари (10)
Регионална политика Всички заинтересовани 10.6.2024 г. 10.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 11.6.2024 г. 10.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 11.6.2024 г. 11.7.2024 г.
Наредба № 37 за условията и реда за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и Наредба № 38 за изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Коментари (10)
Транспорт Всички заинтересовани 11.6.2024 г. 11.7.2024 г.
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Коментари (3)
Защита на потребителите Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 12.7.2024 г.
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 15.7.2024 г.
Актуализиран Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК)

Коментари (8)
Енергетика Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 26.6.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 27.6.2024 г.