Новини

1.12.2011 г.

Министерство на културата - обсъждане на проекта на Националната стратегия за развитие на културата

Категория: Култура

Министерство на културата, в изпълнение на своите задължения по Закона за администрацията и в съответствие с чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата (нов – обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г.), представя за обсъждане проект в работен вариант на Национална стратегия за развитието на културата. Целта на проекта е да предложи позиция и гледна точка за бъдещето на културата, изградена върху актуалното й състояние в Република България. Изработеният документ има характера на стратегическа рамка, която идентифицира актуалните проблеми в областта на културата, за да предложи чрез стратегическо планиране възможности за развитие, които гарантират нейното бъдеще във времевия хоризонт на 2020 г. и в рамките на културното пространство на Европа.
  

Изработването на проекта за Национална стратегия за развитието на културата е резултат от постигане на приемлив баланс между интересите и очакванията на отделните културни сектори и отстояването на областта на културата като цялост. Отсъствието на сектор „Филмопроизводство” е свързано с идеята за разработване и допълване на Стратегията с нов раздел или разработването на отделна Национална стратегия за творческите индустрии.

Представеният проект за Национална стратегия за развитието на културата има претенцията за относително добре балансирана структура и съдържание както между отделните културни сектори и културата като цялост, така и между стратегическите и оперативните цели, които в своята съвкупност могат да предложат, след дебати и обсъждане, стратегическа визия за бъдещето на българската култура като част от културното пространство на Европа.
Министерство на културата очаква мнения, предложения и препоръки по представения проектодокумент на електронен адрес: mnenie_strategy@mc.government.bg

Всички предложения ще бъдат обсъдени от работната група, подготвила проекта, както и с участието на представители на професионалните и неправителствените организации с оглед допълване и подготовка на окончателен проект, който ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване и внесен за приемане от правителството по реда на Правилника за работа на Министерския съвет. 

Проектът е качен на сайта на Министерството на културата в раздел „Проекти на нормативни документи”.