Новини

9.2.2012 г.

Приети бяха актуализираните документи за изпълнение на регионалните планове за развитие на Южен централен, Югоизточен и Югозападен райони

Категория: Регионално развитие

Правителството прие актуализираните документи за изпълнение на регионалните планове за развитие на Южен централен, Югоизточен и Югозападен райони на страната за периода 2011-2013 г. 

С документа за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район се цели по-тясно обвързване със стратегическите цели на действащата национална и европейска законодателна рамка за регионално развитие и оперативните програми за периода 2007-2013 г. С актуализацията му ще се постигне по-добра адаптация на стратегията за развитие на този район към промените в насоките на европейската кохезионна политика и ориентация на структурните инструменти на ЕС за посочения период. Ще се създадат условия и база за по-ефективна и ефикасна реализация на оперативните програми за България, съфинансирани от европейските фондове, чрез които основно се подпомага устойчивото интегрирано развитие на българските общини. Специфична цел е и подобряването на процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на целите и приоритетите на плана и на постигнатото въздействие върху процесите на социално-икономическото и инфраструктурно развитие.

Целта на актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район е да обнови социално-икономическия профил на района, да отрази резултатите от междината оценка, да осигури по-добро съответствие и взаимодействие с оперативните програми за периода 2007-2013 г., да се съобрази с целите на Стратегия „Европа 2020” и на Националната програма за реформи 2011-2015 г., както и да актуализира необходимите ресурси за изпълнение на мерките до края на програмния период. В актуализирания документ е обърнато внимание на възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор за предприемане на целенасочени действия за развитие на района и подобряване качеството на живот на местното население. Предмет на целенасочените действия са увеличаване на конкурентните предимства на района, преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктура, развитието на човешкия потенциал и подобряване на околната среда.

Интегриране на процесите на стратегическо планиране на ниво Югозападен район и по-добра съгласуваност и обвързване с прилаганите финансови инструменти за развитие са основните цели на актуализирания документ на Регионалния план за развитие на Югозападния район. В него се представя актуален анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологичното развитие на района, който дава възможност за сравнение с други региони в страната и в рамките на ЕС. Актуализираната информация позволява да бъдат проследени промените в социално-икономическите параметри и характеристики на района, настъпили в периода от приемането на Регионалния план (2005 г.) до настоящия момент. Направените доуточняващи промени в стратегическата част на плана отразяват съвременните условия и тенденции на развитие, националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Подобрен е процесът на наблюдение и оценка на изпълнението на целите на плана и на постигнатото въздействие върху района и общините. Изготвена е обща експертна оценка на необходимите финансови ресурси за реализация на плана.