Новини

29.9.2010 г.

Над 7 млн.лв ще бъдат предоставени на средствата за лишаване от свобода

Категория: Правителствени

Въпреки предприетите мерки за оптимизиране на разходите и провеждането на режим на икономии при разходването на бюджетни средства, утвърдените бюджетни кредити на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и териториалните и служби за 2010г. не достигат за осигуряването на дейността по изпълнение на наказанията.
Към момента предвидените средства за издръжка са недостатъчни за осигуряването на прехраната, снабдяването с лекарствени средства и консумативи, за медицинското обслужване и за битовото осигуряване на лишените от свобода и задържаните лица. В резултат на нарастващата задлъжнялост към фирмите-контрагенти сериозно се възпрепятства доставката на стоки и извършването на услуги, което силно затруднява нормалното функциониране на териториалните служби на ГДИН.
Неблагоприятната работна среда, напрежението в ежедневната работа на служителите в местата за лишаване от свобода, очакваната промяна в условията за пенсиониране и други фактори катализираха напускането на системата през тази година на голям брой служители. В резултат на освобождаването им от работа, възникнаха сериозни затруднения, свързани с изплащането на дължимите им обезщетения.
С оглед преодоляване на затрудненията Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
По бюджета на Министерство на правосъдието за 2010г. ще бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 7 596 570 лв., от които 3 996 570 лв. за издръжка на местата за лишаване от свобода и 3 600 000 за изплащане на обезщетения на освободени служители.