Новини

29.9.2010 г.

Приет е правилник за устройството и дейността на държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Категория: Правителствени

В документа са уредени съдържанието на договорите за управление, сключвани между министъра на правосъдието и членовете на Управителния съвет (УС) и изпълнителния директор на предприятието, както и броят на членовете на УС (председател, заместник-председател и трима членове). Регламентирани са несъвместимостите при назначаване на член на УС в съответствие със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и със Закона за държавния служител. Разширена е и компетентността на УС да определя правомощията на изпълнителния директор на предприятието при преговори и сключване на договори. В документа е уредена още и възможността директорът да предлага на министъра на правосъдието участието на предприятието в търговски и в граждански дружества.
ДП „Фонд затворно дело” има статут на държавно предприятие по смисъла на Търговския закон и е юридическо лице със седалище в София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. Държавното предприятие е наследник на създадения през 1922 г. автономен от държавата „Фонд за подобрение на затворното дело в България” за подобряване на затворническото дело със средства, придобити от организирания труд на самите затворници.