Новини

29.9.2010 г.

От 1 април 2011г. единната данъчна ставка за хотелиерите ще бъде 9%

Категория: Правителствени

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) . Направените предложения са съобразени с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на текстове за улесняване на практическото прилагане на ЗДДС.
Промените в закона предвиждат единна данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери. Ставката ще се прилага за всички доставки по настаняване и попада в обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското законодателство. Предложено е новият размер на данъчната ставка да влезе в сила от 1 април 2011 година, което е съобразено със спецификата на туристическия бранш и отчита практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващ сезон.
Министрите гласуваха и изменения на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Предлага се и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата, да бъде освободен.