Новини

29.9.2010 г.

Правителството предприема стъпки за синхронизиране с европейското законкодателство

Категория: Правителствени

Правителството прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и го предлага за одобрение от Народното събрание. Промените са във връзка с хармонизиране на националното с европейското акцизно законодателство; въвеждане на изискванията на Директива 2010/12/ ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директивите, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия, както и с поети ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС за повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в ЕС.
Предложенията, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия, се отнасят до промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене. Така за две цигари ще се считат тези, които са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см., а не както до сега цигарите, които без филтъра или мундщука са по-дълги от 9 см, но не по-дълги от 18 см.
За целите на акциза като три цигари ще се считат тези, по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, докато по сега действащото законодателство за три цигари се считат по-дългите от 18 см, но не по-дълги от 27 см.
Според промените в Закона за акцизите и данъчните складове видовете пури, наподобяващи цигари ще се облагат с акцизната ставка за цигарите.
Също така се разширява обхватът на определението за фино нарязан тютюн за пушене, като за такъв при облагането ще се счита и тютюн за пушене, при който тютюневите частици имат широчина на нарязване по-малка от 1,5 мм, а не по-малка от 1 мм, както е в сега действащия закон.
Промените в определенията за фино нарязан тютюн и тютюн за пушене няма да се отразят върху досегашното им третиране за целите на акциза, тъй като по действащото законодателство тютюнът за пушене и фино нарязания тютюн се облагат с една ставка.
Повишава се и акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм. С тази промяна акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. от 4,45 лв. за кутия.
С измененията в акцизния закон се предлага още да се разреши на лицензираните складодържатели в срок от три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.
Въвежда се и възможност за лицензираните складодържатели да получават енергийни продукти на място на директна доставка на територията на страната от данъчен склад на територията на страната. По действащото в момента законодателство те могат да получават енергийни продукти на място на директна доставка само в случаите, когато стоките са изпратени от данъчен склад на територията на друга държава-членка на ЕС.
Съгласно поетите от България ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС за достигане на минималните нива на облагане в ЕС не по-късно от 1 януари 2013 година, акцизните ставки върху горивата се повишават както следва:
- за бензина - от 685 лв. на 710 лв. за 1000 литра;
-   за дизела - от 600 лв. на 615 лв. за 1000 л., която е по-ниска от размера на минималния акциз върху дизела за ЕС в размер на 330 евро (645 лв.) за 1000 литра;
-   за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 процента обемни - от 664 лв. на 688 лв. за 1000 литра;