Новини

27.7.2010 г.

Одобрен е график на неотложните мерки в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията

Категория: Правителствени

Правителството одобри третия от началото на мандата си график на неотложните мерки и действия за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Мерките трябва да се реализират до края на годината.
Изпълнението на двата предишни графика – от август 2009 г. и април т. г., станаха база за оценка на постигнатите от страната ни резултати. В Годишния доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 20 юли 2010 г. Европейската комисия за първи път еднозначно оцени силната воля за реформи в съдебната система и в противодействието на престъпността и корупцията.
Одобреният на днешното правителствено заседание документ включва задачи, насочени към преодоляване на проблемите в три посоки: първите са свързани с пряко изпълнение на препоръките и критиките в доклада на ЕК, вторите гарантират устойчивост на процеса на реформи, а с третата група мерки се разширяват и усъвършенстват моделите за съвместни действия между институциите.
Една от мерките беше реализирана още днес – с конституирането на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (т. 23 от дневния ред) се създават предпоставките за стартирането и реализацията на проекта БОРКОР.
Други мерки предвиждат изготвянето на национална методология „Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, която да доведе до уеднаквяване на практиката на противодействие на този вид престъпност и до подобряване на ефективността и бързината на процеса; изменения в АПК, за да се преодолеят проблемите, произтичащи от свръхнатовареността на някои съдилища; създаване на справочна система, която да позволява точна и своевременна статистическа отчетност за хода на наказателния процес и наказаната престъпност; изработване на детайлни, измерими и проверими показатели за ефективност и качество на работата на звената в съдебната система; разработване на концепция за полицейска статистика, която да уеднакви статистическата отчетност между отделните звена на съдебната система и на МВР; тримесечен анализ на резултатите от приетия Механизъм за контрол и отчетност на движението на делата от особен обществен интерес; обучение на магистратите по правилата на Етичния кодекс на българските магистрат; мониторинг на ефекта от използването на съкратеното съдебно следствие и др.
Очакванията на правителството са, че успешното осъществяване на мерките от третия График ще допринесе за качественото продължение на всички позитивно оценени в Годишния доклад процеси и тенденции в областта на съдебната реформа и противодействието на престъпността и корупцията.